Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

Редакція наукового видання «Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини» запрошує до співпраці вітчизняних та іноземних дослідників, докторів наук, кандидатів наук, докторантів, аспірантів, молодих науковців.

У виданні публікуються статті, присвячені актуальним проблемам соціальної філософії, методології соціального пізнання, філософії свідомості, історії філософії, філософії історії, політичної філософії, філософії науки, філософії управління, антропософії та релігієзнавства, філософії миротворення, філософії майбутнього, культурології.

Журнал засновано у 1994 році. Перший засновник та головний редактор – Воловик Віталій Іванович (1994-2017).

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія 33 КВ №15437-4009 ПР від 19.06.2009 р.

Збірник затверджений як фахове видання з філософії (Наказ Міністерства освіти і науки України 13.07.2015 № 747, Додаток 17).

Збірник наукових праць входить до міжнародної бази ІNDEX COPERNICUS (Польща).

Засновник: Запорізький національний університет.

Друкується за рішенням Вченої ради Запорізького національного університету.

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print).

Матеріали друкуються українською, російською, англійскою мовами. Періодичність видання — двічі на рік.