Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

ВИМОГИ
до оформлення наукових статей для публікації в науково-теоретичному щорічнику Нижньої Наддніпрянщини «Культурологічний Вісник»

Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами, повинні відповідати профілю наукового видання, мати елементи новизни та належний теоретичний рівень, бути оформленими згідно чинних стандартів щодо друкованих праць і вимог МОН України.

Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

 • актуальність теми визначає важливість дослідження обраної проблеми, її суттєве значення та відповідність потребам розвитку гуманітарного та соціального знання в життєдіяльності суспільства;
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  формулювання цілей статті та постановка завдань;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
 2. Обсяг статті — 14-20 сторінок.
 3. Шрифт: Times New Roman; кегль — 14, інтервал — 1,5. Всі поля 20 мм, абзацний відступ — 1, 25.
 4. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках за таким зразком: [2, с. 14].
 5. Назва статті та анотації наводяться українською, російською (обсяг: 900-1тис. знаків кожна) та англійською мовою (3-4 тис. знаків). Наприкінці анотацій приводяться ключові слова (від 6 до 15), які повинні відповідати змісту статті і забезпечувати можливість інформаційного пошуку. Бажано включити в список назву тієї області філософського знання, до якої відноситься стаття, основні імена і терміни, що згадуються в статті.
 6. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015).

Редакційна колегія звертається до авторів з проханням при оформленні статей розрізняти дефіс («-«) і тире («–»), та перевіряти статтю на наявність зайвих недрукованих знаків.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у «Культурологічному віснику» необхідно відправити на електронну пошту print@kvnn.org.ua такі матеріали:

 • статтю;
 • заповнену он-лайн форму довідки про автора;
 • скановану копію рецензії, засвідчену відповідним чином (для авторів без наукового ступеню);
 • після повідомлення редакції про прийняття статті здійснити оплату та надіслати скановану копію квитанції про оплату публікаційного внеску.

УВАГА!

Автори без наукового ступеня повинні надіслати до редакції рецензію кандидата або доктора наук за фахом публікації про рекомендацію статті до друку; сканована копія рецензії надсилається на електронну скриньку редакції разом із статтею.

Редколегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених у тексті наданих статей.

Редакція розглядає тільки рукописи, раніше не опубліковані ні в друкованому, ні в електронному виді. Всі рукописи проходять «сліпе» рецензування та редактуру.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог.

РЕДАКЦІЙНИЙ ЗБІР

Редакційний збір становить 300 грн. за одну статтю обсягом до 12 сторінок. У разі перевищення цієї кількості сторінок сплачується 30 грн. за кожну додаткову сторінку статті.

Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, коригуванням, макетуванням та присвоєнням індексу DOI.

Реквізити для оплати надсилаються на електронну адресу після прийняття статті до друку.