Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

ВИМОГИ
до оформлення наукових статей для публікації в науково-теоретичному щорічнику Нижньої Наддніпрянщини «Культурологічний Вісник»

До публікації в журналі приймаються раніше не опубліковані наукові праці українською, російською або англійською мовами за умов їх оформлення згідно п. 3 Постанови президії ВАК Україні №7‑05‑1 від 15.01.2003 р. щодо структури наукової статті.

Кожна стаття має містити такі реквізити:

 • код УДК;
 • повне прізвище, ім’я, по-батькові автора / співавторів (трьома мовами);
 • науковий ступінь та звання автора / співавторів (трьома мовами);
 • посаду та місце роботи авторів / співавторів (трьома мовами);
 • повну поштову адресу установи (з індексом), де працює автор / співавтори (трьома мовами);
 • електронну адресу автора / співавторів;
 • контактний номер телефону автора / авторів;
 • назву статті (трьома мовами);
 • анотації мовою статті та російською мовою обсягом від 500 до 600 знаків кожна;
 • розширену анотацію англійською (для статей українською чи російською мовами) або російською (для статей англійською мовою) мовами обсягом від 3000 до 4000 знаків;
 • ключові слова (5-10 слів) (трьома мовами);
 • текст статті;
 • список використаних джерел та літератури (Список посилань), оформлений згідно ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»;
 • перекладений та транслітерований список посилань (див. Приклад оформлення списку посилань).
 • додатки (за наявності).

Стандартний обсяг статті разом із літературою та анотаціями – від 0,6 до 0,8 авт. арк. (25000 до 30000 знаків (без врахування графічних зображень, графіків та таблиць). Матеріал статті подається у форматі doc, docx, rtf або odt.

Формули, графіки та таблиці в тексті наукової статті повинні створюватися засобами внутрішніх додатків / програм, інтегрованих у відповідні текстові процесори (MS Word, Pages, Open Office тощо).

Всі інші графічні зображення (ілюстрації, фотографії, інфографіка тощо), які є невід’ємною складовою матеріалу, додатково додаються у вигляді окремих медіа-файлів високої якості у формати tiff, jpg, pdf, або в форматі файла-орігінала (cdr, eps, psd тощо). Використання сканованих рисунків та графіків в тексті статті недопустиме.

Авторські виділення слів чи словосполучень мають супроводжуватися примітками авторів (наприклад, «… це суперечить Конституції (виділено автором)». Найбільш доречними для наукових статей є виділення тексту курсивним чи напівжирним шрифтом або використання ВЕЛИКИХ літер. Будь-які інші види та форми виділення, в т.ч. оформлення розділів та підрозділів статті, за замовченням будуть автоматично відформатовано редакцією журналу згідно стильової розмітки видання.

Статті аспірантів та здобувачів приймаються за умов письмової рекомендації наукового керівника або наявності витягу із протоколу засідання кафедри (підрозділу) про рекомендацію статті до друку. Всі підписи мають бути завірені печаткою установи. На останній сторінці статті має стояти підпис автора.

Матеріали, що подані до друку, підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редколегії журналу, фахівці відповідної галузі. Рецензування проводиться конфіденційно. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень, стаття може бути відхилена або повернута авторові (авторам) на доопрацювання. Статті розглядає редакційна колегія журналу, рекомендує до друку Вчена рада університету.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікації.

Всі матеріалі статті подаються в електронному вигляді, в т.ч. скановані варіанти рецензій або витягів, за веб-адресою: print@kvnn.org.ua.

Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру джерела в списку літератури та номеру сторінки: [5, c. 102‑104].

Список використаних джерел та літератури оформлюється відповідно до чинних вимог ДАК України в алфавітному порядку та ОБОВ’ЯЗКОВО дублюється латиницею у відповідному розділі References (див. Приклад оформлення списку посилань).

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати (без змін позицій авторів) та проводити відбір статей. Відхилені рукописи авторам не повертають. Стаття, подана без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.