Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

Редакція наукового видання «Культурологічний Вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини» (КВНН) запрошує до співпраці вітчизняних та іноземних дослідників, докторів наук, кандидатів наук, докторантів, аспірантів, молодих науковців.The scientific journal “Culturological Bulletin: Science and Theoretical Yearbook of Nyzhnia Naddniprianshchyna (the Lower Dnieper Ukraine)” (KVNN) invites researchers, doctors of sciences, candidates of sciences, doctoral students, postgraduates, young scientists for cooperation.
У виданні публікуються статті, присвячені актуальним проблемам соціальної філософії, методології соціального пізнання, філософії свідомості, історії філософії, філософії історії, політичної філософії, філософії науки, філософії управління, антропософії та релігієзнавства, філософії миротворення, філософії майбутнього, культурології.The journal publishes articles devoted to actual problems of social philosophy, methodology of social cognition, philosophy of consciousness, history of philosophy, political philosophy, philosophy of science, philosophy of governance, anthroposophy and religious studies, philosophy of peacemaking, philosophy of the future, cultural studies.
Журнал "Культурологічний Вісник" додержується політики відкритого доступу (Open Access). Всі статті розміщуються безкоштовно і безстроково відразу після публікації. Повнотекстовий доступ до наукових статей видання представлено в режимі реального часу на офіційному сайті журналу в розділі "Архив". Відповідно, читачам дозволено копіювати, використовувати, поширювати, передавати та показувати твір публічно, а також робити та поширювати похідні твори у будь-якому цифровому носії з будь-якою відповідальною метою за умови належного присвоєння авторства. Журнал працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY.KVNN is a fully open access journal, which means that all articles are available on the internet to all users immediately upon publication. Full-text access to scientific articles of the journal is presented on the official website in the Archives section. Accordingly, readers are allowed to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship. The journal is licensed by Creative Commons Attribution International CC-BY.
Журнал засновано у 1994 році. Перший засновник та головний редактор – Воловик Віталій Іванович (1994-2017).The journal was founded in 1994. The first founder and editor-in-chief was Vitali Volovyk (1994-2017).
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія 33 КВ №15437-4009 ПР від 19.06.2009 р.Founder: Zaporizhzhya National University. Registration certificate: 33 КВ #15437-4009 ПР from 19.06.2009.
Збірник затверджений як фахове видання з філософії (Наказ Міністерства освіти і науки України 13.07.2015 № 747, Додаток 17).The journal is approved as a specialized issue in philosophy (Order of the Ministry of education and science of Ukraine #747 from 13.07.2015, Appendix 17).
DOI: https://doi.org/10.26661/CBNN-2413-2284DOI: https://doi.org/10.26661/CBNN-2413-2284

Visitors

004995