Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2017-2-38-03

ПІБ автора(ів)FULL NAME
Лепський Максим АнатолійовичLepskiy Maksym
УСТАНОВАAFFILIATION
професор, доктор філософських наук, декан факультету соціології та управління
Запорізького національного університету
(м. Запоріжжя, Україна)
professor, doctor of philosophy, dean of Social Sciences and Public Administration Faculty, Zaporizhzhia National University
(Zaporizhzhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІARTICLE’S NAME
Концепція сценарного планування П`єра Вака в методологічній «оптиці» практики сценарування майбутньогоPierre Wack’s Concept of Scenario Planning in the Methodological "Optics" of Practices of Scenaring of the Future
АНОТАЦІЯSUMMARY
Стаття присвячена розгляду концепції сценарного планування П`єра Вака, що викладена у двох статтях Harvard Business Review, через філософську, методологічну та метатеоретичну «оптику» процесу практики сценарування майбутнього.У статті автор досліджує: по-перше, особистісний «відбиток» автора, іконографію та смислове поле у єдності життєвого шляху, концептуальних поглядів, цілісного образного сприйняття як практики інтелектуальної діяльності та перцепції; по-друге, основні парадигмальні положення теорії П’єра Вака, у визначенні рушійних сил майбутнього, єдності об’єктивного (реального світу, макросвіту) та суб’єктивного (світогляду менеджерів, мікрокосму в єдності з ментальною картиною корпорації). Визначені ролі предетермінованих елементів, очевидних та критичних невизначеностей у «м’якому мистецтві переосмислення» та подолання екзистенційної неефективності, створення єдності світогляду та стратегічного бачення майбутнього, вдосконалення прогнозної культури сценарування майбутнього.The article is devoted to the consideration of the concept of scenario planning by Pierre Wack, outlined in two articles of the Harvard Business Review, through the philosophical, methodological and metatheoretical "optics" of the process of scenario planning of the future.In the article the author explores: firstly, the author’s personal "imprint", iconography and semantic field in the accord of the life way, conceptual views, integral figurative perception as a practice of intellectual activity and perception unity; secondly, the basic paradigmatic principles of Pierre Wack's theory, determined in the driving forces of the future, the accord of the objective (real world, macrocosm) and the subjective (managers’ worldview, accord of the microcosm and mental picture of the corporation). The role of the predetermined elements is defined as well as the obvious and critical uncertainties in the "soft art of rethinking", overcoming of the existential inefficiency, creating of the accord of the worldview and strategic vision of the future, improvement of the forecast culture of scenario planning of the future.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
теорія П’єра Вака; сценарне планування; майбутнє; рушійні сили; світогляд; критичні невизначеностіPierre Wack’s concept; scenario planning; the future; the driving forces; worldview; critical uncertainties
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Лепський М.А. Концепція сценарного планування П`єра Вака в методологічній «оптиці» практики сценарування майбутнього / М.А. Лепский // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої
Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. Випуск 38. Том 2. C. 33-40.