Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2017-2-38-05

ПІБ автора(ів)FULL NAME
Глазунов Володимир ВолодимировичGlazunov Volodymyr
УСТАНОВАAFFILIATION
доцент, доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету
(м. Запоріжжя, Україна)
associated professor, doctor of philosophy, professor of Social Philosophy and Public Administration department of Zaporizhzhia National University
(Zaporizhzhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІARTICLE’S NAME
Реальна технологія приватизації: перший етапReal Technology of Privatization: First Stage
АНОТАЦІЯSUMMARY
В Україні тривають процеси, які є базовими для деформації політико-економічної системи і стали причиною сучасної політичної кризи. Зокрема, навіть на тлі військового конфлікту на Південному Сході країни сучасним українським правлячим класом розпочато черговий етап приватизації. По суті, український правлячий клас заради свого корпоративного збагачення руйнує суверенітет країни і її політико-економічну систему. У статті розглядається структура першого етапу приватизації та порушення в соціальній технології, які відбулися в особливих умовах і обставинах. Ініціатором цих деформацій у процесі приватизації виступали представники державної влади перехідного періоду, які в своїх корпоративних інтересах змінили принципи, методи і підходи в процесі проведення приватизації. В результаті такої деформації мета першого етапу була досягнута лише частково. Державна форма власності на підприємства промислового комплексу була замінена в основному на приватну. Однак закріплення акцій підприємств відбулося не так як передбачалося соціальним проектом – не рівномірно. Акції підприємств були сконцентровані в руках невеликої кількості персон, близьких до влади. Це стало можливим в умовах глибокої економічної кризи, правового хаосу, духовної дезорієнтації, що стало причиною різкого зубожіння переважної більшості населення і викликало соціальну паніку. У той час представники комерційних структур близьких до влади практично безкоштовно відібрали акції підприємств у населення, використовуючи для цього спеціальні антисоціальні технології. Показовим є те, що влада практично не тільки не контролювала і не припиняла порушення технології приватизації, але стала його ініціатором. Наслідки технологічної деформації мали шанс бути виправленими, але влада не відзвітувала перед громадянським суспільством і не понесла покарання за порушення. Тому деформації залишилися невиправленими, а нарощувалися на кожному наступному етапі формування державної системи. Це стало підставою для переродження демократичної матриці в її протилежність – в олігархічну матрицю, яка і визначила антисоціальну сутність сучасної України.The processes that were the basis of the deformation for the political and economic system and that caused the current political crisis of the system continue in modern Ukraine.In particular, the current Ukrainian ruling class has begun another stage of privatization, even against the background of the military conflict in the south - east of the country. In fact, the Ukrainian ruling class destroys the sovereignty of the country and its political and economic system for the sake of its corporate enrichment. The article deals with the structure of the first stage of privatization and violations in social technology that occurred under special conditions and circumstances. Representatives of the state authorities of the transition period were the initiators of these deformations in the process of privatization. They changed the principles, methods and approaches in the process of privatization changed the principles, methods and approaches in the process of privatization. As a result the goal of the first stage was achieved only partially due to this deformation. The state form of ownership of industrial complex enterprises was replaced by private ownership. However, the consolidation of shares of enterprises occurred not as envisaged by the social project - not evenly among the population. The shares of the enterprises were concentrated in the hands of a small number of people close to the authorities. This became possible in the conditions of a deep economic crisis, legal chaos, spiritual disorientation, which caused a sharp impoverishment of the overwhelming majority of the population and caused social panic. At that time, representatives of commercial structures close to the state authorities, almost free of charge took shares of enterprises from the population, using for this purpose special antisocial technologies. It is indicative that the authorities practically not only did not control this violation of privatization technology, but it was its initiator. The consequences of technological deformation had a chance to be correct, but the authorities did not report to civil society and did not bear responsibility for violations. Therefore, the deformations remained uncorrected, but increased at each subsequent stage of the formation of the state system. This became the basis for the degeneration of the democratic matrix into its opposite - into an oligarchic matrix, which determined the antisocial essence of modern Ukraine.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
соціальний проект; соціальна технологія; приватизація; технологічні деформації; демократична матриця; олігархічна матрицяsocial project; social technology; privatization; technological deformations; democratic matrix; oligarchic matrix
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Глазунов В.В. Реальна технологія приватизації: перший етап / В.В. Глазунов
// Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої
Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. Випуск 38. Том 2. C. 49-57.