Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2019-2-40-05

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Глазунов Володимир Володимирович | Volodymyr Glazunov
доктор філософських наук, доцент, професор кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) | Doctor of Рhilosophical Sciences, Associated Professor, Professor of the Department of Social Philosophy аnd Public Administration of Zaporizhzhya National University (Zaporizhzhya, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEОлігархічна матриця відкриття ринку землі: можливості та загрози | The Oligarchic Matrix of the Land Market: Opportunities and Threats
АНОТАЦІЯSUMMARY
В Україні розпочато черговий етап зміни структури форми власності на особливий виробничий актив – землю сільгосппризначення, що є суперресурсом, бо стоїть на початку будь-якого виробничого ланцюжка. Такі трансформації в економічній сфері призведуть до кардинальних змін у соціальній, політичній та культурній сферах, що в умовах перманентної кризи здатні привести за певних умов до руйнації системи. Така загроза актуалізується за наявності проведення відкриття ринку землі в межах олігархічної технологічної матриці. У статті підкреслюється, що аналіз попередніх етапів приватизації доводить, що нерівномірне закріплення виробничих активів у власності кількісно обмеженої соціальної групи відбувалося за певних, штучно створених умов і обставин, з використанням специфічних технологій, сукупність яких і представляє собою олігархічну матрицю, або матрицю олігархізації процесів формування системи. Виходячи з того, що за наслідками українських майданів зміни системи не відбулося, можна передбачити високу ймовірність того, що на сучасному етапі перетворення відбудуться в межах олігархічної матриці з чітко прогнозованими антисоціальними результатами. У статті розглядаються елементи олігархічної матриці, що здатна надати процесу відкриття ринку землі відповідної траєкторії, що призведе до формування системи з відповідними параметрами. Існує висока ймовірність того, що Україна втратить унікальну можливість сформувати широкий прошарок фермерів, який, у свою чергу, міг би стати українським середнім класом, що повернуло би процес формування системи на рейки відбудови соціальної, правової та демократичної держави. Натомість зростає ймовірність того, що за наслідками відкриття ринку землі відбудеться її привласнення кілька олігархічними агрохолдінгами, які передадуть її у використання міжнародним олігархічним корпораціям, а Україна остаточно втратить свій суверенітет.The next stage of changing of the ownership structure on a special productive asset - agricultural land, which is a superresource, because it stands at the beginning of any production chain, has started in Ukraine. Such transformations in the economic sphere will lead to dramatic changes in the social, political and cultural spheres, which can lead in the conditions of permanent crisis and in certain circumstances, to the destruction of the whole system. Such a threat is actualized in the presence of the opening of the land market within the oligarchic technological matrix. The article emphasizes that the analysis of the previous stages of privatization proves that the uneven attachment of production assets in the ownership of a quantitatively limited social group occurred under certain, artificially created conditions and circumstances, using specific technologies, the totality set of which can be called the oligarchic matrix, or the oligarchization matrix of the processes of system formation. Taking into account that the system did not changed after so called Maidans, it is possible to predict a high probability that at the current stage of transformation will occur within the oligarchic matrix with clearly predicted antisocial results. The article discusses the elements of an oligarchic matrix that can give the process of opening the land market a corresponding trajectory, which will lead to the formation of a system with appropriate parameters. There is a high level of the probability that Ukraine will lose the unique opportunity to form a wide range of farmers, which turn could become the Ukrainian middle class, which would return the process of forming the system to the rebuilding track to the social, legal and democratic state. Instead, there is a growing likelihood that, the land will be appropriated by several oligarchic agroholdings in the result of the opening of the land market, who will pass it on to international oligarchic corporations, and Ukraine will finally lose its sovereignty.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
приватизація; соціальна технологія; олігархічна матриця, соціальний проектprivatization; social technology; oligarch matrix, social project
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Глазунов В.В.
Олігархічна матриця відкриття ринку землі: можливості та загрози. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2019. Випуск 40. Том 2. C. 44-57.