Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2019-2-40-06

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Горбенко Віталій Сергійович | Vitalіy Gorbenkoаспірант кафедри соціології Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) | PhD-student, Department of Sociology, Zaporizhzhya National University (Zaporizhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEПредметне поле світогляду миротворення у філософських концепціях ХХ століття | Subject Field of Peacekeeping Worldview in Philosophical Concepts of the XXth Century
АНОТАЦІЯSUMMARY
В статті досліджуються проблеми війни і миру в контексті розгортання предметного поля світогляду миротворення. З’ясовується співвідношення понять «миротворення» і «світогляд миротворення». На основі понятійно-категоріального аналізу встановлено, що миротворення здебільшого пов’язується із діяльністю певних груп людей, громадських організацій чи спеціальних миротворчих сил, на які покладається завдання щодо врегулювання конфліктів шляхом «примушення» до миру конфліктуючих сторін. Проте подібні дії не вирішують докорінно проблему війн, не усувають їх причин, тому що сутність справжнього миротворення криється значно глибше  у свідомості людини, у її світоглядних орієнтирах. Метою дослідження є розгляд становлення предметного поля світогляду миротворення у філософських концепціях ХХ століття. В статті проаналізовано як відбувалося формування світогляду миротворення в історії філософської думки та окреслені його сучасні засади (предметне поле) на основі розгляду поглядів відомих політичних, державних, громадських діячів, філософів і митців. У роботі доводиться, що світогляд миротворення  це ставлення до миру як такого, така усвідомлена позиція суб’єкта, яка має за мету встановлення таких відносин у суспільстві, такого ставлення до себе, інших та предметного світу, що визначено через призму значення, смислу та цінності миру. Усвідомлення необхідності миру як способу буття людини слугує своєрідною засадничою системою, за допомогою якої формується світогляд миротворення. Він гармонізує соціальне й особистісне, глобальне й локальне, виявляє механізми функціонування суспільства у складному еволюційному процесі.The article exposes the problems of war and peace in the context of the subject field deployment of the peacekeeping worldview. The correlation of the concepts of “peacekeeping” and “peacekeeping worldview” are being clarified. Having the conceptual and categorical analysis carried out, it was cleared up that peacekeeping is mainly considered from the point of view of the activity of certain groups of people, public organizations or special peacekeeping forces, which are entrusted with the task of resolving conflicts by “forcing” the conflicting parties to peace. However, such actions do not fundamentally solve the problem of wars, do not eliminate their causes, because the essence of real peacekeeping lies much deeper  in person’s mind, in his worldview. The purpose of the study is to consider the subject field formation of peacekeeping worldview in philosophical concepts of the XXth century. The formation of the peacekeeping worldview taking place in the philosophical thought history is analyzed in the article, as well as its modern foundations (subject field) in the views of famous political, state, public figures, philosophers and artists. The work proves that peacekeeping worldview is, first of all, a value attitude to the world as such, a conscious position of the world’s subject, which aims to establish the most conflict-free relations in society. Awareness of the need for peace, as a way of a person being, serves as a kind of fundamental system with the help of which the peacekeeping worldview is formed. It harmonizes social and personal, global and local, reveals the mechanisms of society’s functioning in a complex evolutionary process. This approach allows us to consider the subject field of peacekeeping worldview not in line with the political and legal, but specifically philosophical and cultural categories.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
миротворення, світогляд миротворення, конфлікти, війна, мир, ненасильницькі дії, толерантність, людяність, людиноцентризмpeacekeeping, peacekeeping worldview, conflicts, war, peace, non-violent actions, tolerance, humanity, anthropocentrism
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Горбенко В.С.
Предметне поле світогляду миротворення у філософських концепціях ХХ століття. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2019. Випуск 40. Том 2. C. 58-64.