Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2019-2-40-07

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Додонов Роман Олександрович | Roman Dodonov
ORCID: 0000-0003-1598-499X
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) | Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Department of Philosophy Faculty of History and Philosophy Boris Grinchenko Kiev University (Kiev, Ukraine)
Александрова Олена Станіславівна | Olena Aleksandrova
ORCID: 0000-0003-0030-1367
доктор філософських наук, професор, декан Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) | Doctor of Philosophical Sciences, professor, Dean of the Faculty of History and Philosophy, Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine)
Завадський Віталій Миколайович | Vitalyi Zavadsky
ORCID: 0000-0002-0384-5979
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) | PhD in historical science, associate professor, associate professor of the department of World History, Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine)
Віннікова Наталія Миколаївна | Nataliia Vinnikova
ORCID 0000-0002-5162-4150
доктор філологічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) | Doctor of Sciences in Philology, associate professor, Vice-Rector for Research, Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEPeace Education: європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп | Peace Education: European Good Practices and National Capacity to Support the Disadvantaged Groups of People and Regions
АНОТАЦІЯSUMMARY
Стаття присвячена переусвідомленню європейського і національного досвіду подолання засобами освіти проблем депресивних груп населення, викликаних збройними конфліктами. В Європейському Союзі накопичений значний досвід фасилітації у вирішенні збройних конфліктів, післявоєнної реабілітації, формування культури толерантності. Одним із засобів трансляції цього досвіду є проект Peace Education, спрямований на профілактику конфліктів, культивування цінностей миру, стабільності і добробуту, зниження рівня агресивності та насилля. Аналізуються теоретико-методологічні основи даного проекту, зокрема, полемологія, конфліктологія, мультикультурологічна, комунікаційна парадигма, геофілософія тощо. Описуються функції Peace Education, до числа яких входить постконфліктне замирення. Ця функція набуває особливого значення для пострадянських держав, що пройшли через збройні конфлікти (Молдова, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Україна). Вони зіткнулися з ситуаціями, які деякі європейські країни вже пройшли, і змушені шукати вирішення тих саме проблем, які в країнах-членах ЄС були відносно успішно подолані. Тому необхідно вивчати цей досвід, реалізовувати досягнення у національні освітні простори. При цьому на особливу увагу заслуговують породжені війною «нові інклюзивні категорії» – учасники бойових дій, цивільні особи, що фізично, психологічно, фінансово постраждали від збройного конфлікту, родичів загиблих, переселенці тощо. Ці категорії є потенційними трансляторами негативного досвіду насильницького вирішення проблем. Успішні практики подолання інкапсуляції депресивних груп – такі, як, наприклад, відкриті кордони та освітній простір, академічна мобільність, і програми професійної перепідготовки можуть бути реалізовані в Україні з адаптацією до національних реалій.The article is devoted to the re-awareness of the European and national experience of overcoming the problems of depressed groups caused by armed conflicts. The European Union has accumulated considerable experience of facilitating conflict resolution, post-war rehabilitation, formation of a culture of tolerance. One tool for translating this experience is the Peace Education project, aimed at conflict prevention, cultivating the values of peace, stability and prosperity, reducing the level of aggression and violence. The theoretical and methodological foundations of this project are analyzed, including polemology, conflictology, multicultural, communication paradigm, geophilosophy etc. The functions of Peace Education, which include post-conflict reconciliation, are described. This function is of particular importance for post-Soviet states that have gone through armed conflicts (Moldova, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Ukraine). They were faced with situations which some European countries have already gone through and are forced to look for solutions to the same problems that have been relatively successfully overcome in EU Member States. Therefore, it is necessary to study this experience, to realize achievements in national educational spaces. Particular attention is paid to the war-generated "new inclusive categories" – combatants, civilians who are physically, psychologically, financially affected by the armed conflict, relatives of the dead, displaced persons, etc. These categories are potential translators of negative experiences of violent problem-solving. Successful encapsulation practices for depressed groups, such as open borders and educational space, academic mobility and vocational retraining programs can be implemented in Ukraine with adaptation to national realities.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
освіта, мир, конфлікт, безпека, неблагополучні групи населення, депресивні регіониeducation, peace, conflict, security, disadvantaged groups of people, depressed regions
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Додонов Р.О., Александрова О.С., Завадський В.М., Віннікова Н.М.
Peace Education: європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2019. Випуск 40. Том 2. C. 65-74.