Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2019-2-40-10

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Кривега Людмила Дмитрівна | Lyudmyla Kryvegaпрофесор, доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) | Рrofessor, Doctor of Philosophical Sciences, Рrofessor of Social Philosophy and Public Administration department, Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEЛюдина в сучасному медіапросторі | Person in Modern Media Space
АНОТАЦІЯSUMMARY
В статті досліджується проблема змін в сучасному медіапросторі та його вплив на світоглядні настанови людини. Зазначається, що сучасна людина живе в тісному оточенні з боку різноманітних засобів медіа. Їх щільність та інформаційний вплив на індивіда посилюються в мегаполісах та великих ділових центрах по всій планеті. Посилюються вимоги людини щодо вибору тих чи інших генераторів інформаційних продуктів на теренах медіапростору. Автор зазначає, що медіапростір – це складова соціального простору, де продукується та різними засобами комунікації поширюється серед населення певний контент. Підкреслюється зв'язок розвитку медіапростору з рівнем охоплення населення країни Інтернетом. Зазначається, що, як система, медіапростір складається з відносин виробників і споживачів інформації в будь-яких формах соціальної комунікації, також відносин щодо його морально-правового функціонування в суспільстві. Підкреслюється, що медіапростір традиційно включає пресу (газети, журнали тощо), радіо, кіно, телебачення, Інтернет та рекламу, яка входить до всіх вище перерахованих засобів та має і самостійне існування. Третє тисячоліття привнесло суттєві зміни і тепер Інтернет стає основним генератором, що формує новинну картину світу людини.The article explores the problem of changes in modern media space and its impact on the worldview of a person. It is noted that modern man lives in close surroundings on the part of various media. Their density and informational impact on the individual are amplified in megacities and large business centers around the planet. The human requirements are toughened up regarding the choice of various generators of information products in the media space. The author notes that the media space is a component of the social space where certain content is produced and distributed by various means of communication among the population. The connection between the development of media space and the level of Internet coverage of the country's population is emphasized. It is noted that as a system, the media space consists of relations between producers and consumers of information in any form of social communication, as well as relations regarding its moral and legal functioning in society. It is emphasized that the media space traditionally includes the press (newspapers, magazines, etc.), radio, cinema, television, the Internet and advertising, which is included in all of the above tools and has an independent existence. It should be noted that prior to the appearance of the printed word, information was distributed mainly orally on the squares of cities and villages, in administrative, religious, educational and other institutions, through communication of people in everyday life and on the streets or among the educated circles of society through reading written (and transcribed) by hands texts. The 19th century saw the emergence of newspapers, later the telephone and radio. In the second half of the 20th century, television was already dominant. The third millennium has brought significant changes and now the Internet is becoming the main generator and forms the news picture of the human world.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
медіапростір, система медіапростору, людина, суспільство, нові медіа, інтернет, інформація, медіакультураmedia space, system of media space, person, society, new media, internet, information, media culture
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Кривега Л.Д.
Людина в сучасному медіапросторі. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2019. Випуск 40. Том 2. C. 87-91.