Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2019-2-40-11

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Кудінов Ігор Олексійович | Igor Kudinov
ORCID 0000-0001-7785-1637
доцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) | associate professor, PhD, associate professor of Sociology department Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
Скворець Володимир Олексійович | Volodymyr Skvorets
ORCID 0000-0001-7558-0773
доцент, доктор філософських наук, завідувач кафедри соціології Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) | Associate Professor, Doctor оf Philosophy, Head оf Sociology Department Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEТрансформація моделі соціального управління у пост-радянській Україні | Transformation of the Social Management Model in Post-Soviet Ukraine
АНОТАЦІЯSUMMARY
Модель соціального управління розглядається як теоретично описана система управління, в якій суб’єкт управління здійснює управлінський вплив на об’єкт управління (людина, суспільство, соціальні групи та спільноти) з метою забезпечення стабільності соціоісторичного організму, належного функціонування основних систем його життєдіяльності та підтримання його як цілісної соціальної системи. Сутність трансформації моделі соціального управління полягає в переході від радянської моделі до пострадянської. Дослідження змін у моделі соціального управління пострадянської України показує, що порівняно з радянською системою ця модель має особливості, які послаблюють її здатність інтегрувати соціоісторичний організм країни: держава управляє національною економікою не на користь більшості членів суспільства, а в інтересах власників приватного бізнесу та ТНК; ця модель управління виявилася нездатною протистояти процесам деградації у всіх сферах життя суспільства; деградація та виродження панівної еліти України спричинили її відрив від національних інтересів, що призвело до втрати цілісності суспільства, держави і встановлення контролю глобальних центрів над державною владою та ресурсами України; соціологічні виміри динаміки зміни довіри різних соціальних груп українського суспільства до органів державної влади та місцевого самоврядування свідчать про те, що діяльність останніх не відповідає потребам та інтересам суспільства. Соціальні зміни, які ускладнили структуру та функціонування українського суспільства, вимагають створення нової моделі соціального управління, в якій орієнтиром діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування є настрої соціальних груп, що відстежуються в соціологічних дослідженнях.The model of social management is considered as a theoretically described system of management, in which the subject of management exerts a managerial influence on the object of management (person, society, social groups and communities) in order to ensure the stability of the sociohistorical organism, the proper functioning of the basic systems of its vital activity and maintain it as a whole social system. The essence of the transformation of the social governance model lies in the transition from the Soviet model to the post-Soviet one. The study of changes in the social governance model of post-Soviet Ukraine shows that, compared to the Soviet system, this model has features that weaken its ability to integrate the socio-historical organism of the country: the state manages the national economy not for the benefit of most members of society, but for the benefit of private business owners and TNCs; this model of governance has proved incapable of withstanding degradation in all spheres of society; degradation and degeneration of Ukraine's dominant elite caused its detachment from national interests, which led to the loss of the integrity of society, the state and the establishment of control of global centers over the state power and resources of Ukraine; sociological measurements of the dynamics of change in the confidence of different social groups of Ukrainian society in public authorities and local self-government indicate that the activity of the latter does not meet the needs and interests of society. The social changes that have complicated the structure and functioning of Ukrainian society require the creation of a new model of social governance, in which the sentiment of social groups monitored in sociological surveys is the benchmark for the activity of state and local self-government bodies.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
соціоісторичний організм, державна влада, деградація, модель соціального управління, радянська модель соціального управління, пострадянська модель соціального управлінняsociohistoric organism, state power, degradation, model of social management, Soviet model of social management, post-Soviet model of social management
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Кудінов І.О., Скворець В.О.
Трансформація моделі соціального управління у пост-радянській Україні. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2019. Випуск 40. Том 2. C. 92-100.