Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2019-2-40-12

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Мальцев Олег Вікторович | Oleg Maltsev
ORCID 0000-0002-8589-6541
кандидат філософських наук, кандидат психологічних наук, академік Української академії наук, засновник та керівник Науково-дослідницького Інституту Пам’яті (м. Одеса, Україна) | PhD in Psychology, PhD in Philosophy, Academician of Ukrainian Academy of Sciences, founder and director of Memory Scientific Research Institute by G. Popov (Odesa, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEКлючовий навик епохи: філософський та історико-психологічний аналіз | A Key Skill of the Era: Philosophical, Historical and Psychological Analysis
АНОТАЦІЯSUMMARY
В статті, за результатами узагальнення фундаментальних критеріїв визначення епохи, представлено авторську концепцію ключового навику епохи. На думку автора ключовим параметром формування широкого кола вмінь людини та її функціоналу у взаємодії зі світом виступає середовище. Особливу увагу звернено до параметру ключової вимоги середовища у розгляді формування вмінь людини та її взаємодії зі світом. Метою статті є концептуалізація проблеми ключового навику епохи, у категоріальній демаркації з іншими критеріями визначення епохи та основними концептами діяльнісного підходу у розгляді сутності людини та її взаємодії зі світом. Запропонована стаття базується на діяльнісному підході, зокрема орієнтованого на дослідження феноменології пам’яті, її соціального значення, здатного визначати епохи. Також як результат порівняльного аналізу ключових вимог становлення суспільства різних історичних періодів запропонована класифікація ключових навичок епох від первісного ладу до 21 століття.In the following, the article basing on the results of generalizing the fundamental criteria for determining the epoch, presents the author 's concept of the key skill of the epoch. According to the author, the key parameter of formation of a wide range of human skills and its functionality is formed in interaction with the world is the environment. Special attention is paid to the parameter of the key requirement of the environment as well as considering the formation of human skills and their interaction with the world. The purpose of the article is to conceptualize the problem of the key skill of the era, in categorical demarcation with other criteria for defining the era and basic concepts of the approach to activity in considering the essence of man and his interaction with the world. The proposed article is based on a motor approach, particularly the research-oriented phenomenology of memory, its social significance determining the epochs. Moreover, as a result of the comparative analysis of the formation of society key requirements of different historical periods, the classification of key skills of the era is proposed: from the primitive system to the 21 century.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
ключові навички, навички епохи, вміння, здібності людини, майбутнє суспільстваkey skills, skills of epoch, ability, capabilities of person, future of society
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Мальцев О.В.
Ключовий навик епохи: філософський та історико-психологічний аналіз. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2019. Випуск 40. Том 2. C. 101-110.