Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2019-2-40-13

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Ортіна Ганна Володимирівна | Gаnna Ortinaдоктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) | D.Sc. in Public Administration, Associate Professor, associate professor at the Department of Public Administration and Law of Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University (Melitopol, Ukraine)
Єфіменко Людмила Миколаївна | Ludmyla Yefimenkoкандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) | PhD in Public Administration, Senior Lecturer at the Department of Public Administration and Law of Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University (Melitopol, Ukraine)
Вороніна Юлія Євгеніївна | Julia Voroninaкандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Україна) | PhD in Public Administration, Senior Lecturer at the Department of Public Administration and Law of Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University (Melitopol, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEФілософія сталого розвитку як вектор соціально-відповідального партнерства держави, бізнесу і громадянського суспільства | The Philosophy of Sustainable Development as a Vector of Social and Responsible Partnership of the State, Business and Civil Society
АНОТАЦІЯSUMMARY
У статті досліджується важливість використання принципів соціальної відповідальності для формування соціальної держави в умовах сталого розвитку. Представлено бачення щодо спрямованості прояву соціальної відповідальності держави через досягнення перспективних національних завдань Цілей Сталого Розвитку, підкріплена ідентичними позиціями бізнесу, суспільства та громадян. Досліджено регуляторну функцію держави у модерації основоположних суспільних і нагальних соціальних питань в країні через визначення концептуальних засад та стратегічних напрямів розвитку соціальної держави з використанням сучасного інструменту суспільного та соціального діалогу [4]. Охарактеризовано законодавчо-нормативні відносини між суб’єктами взаємодії у «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».The article explores the importance of using the principles of social responsibility for the formation of a social state in the conditions of sustainable development. Vision on orientation of manifestation of social responsibility of the state through achievement of perspective national tasks Sustainable Development Goals is presented, backed by identical positions of business, society and citizens.The regulatory function of the state in the moderation of fundamental social and urgent social issues in the country is investigated by defining conceptual foundations and strategic directions of social state development using modern tool of public and social dialogue.[4] The legislative and regulatory relations between the subjects of interaction are characterized in «Sustainable development strategies «Ukraine – 2020».
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
сталий розвиток, суспільство, соціальна відповідальність, держава, влада, законsustainable development, society, social responsibility, state, power, law
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Ортіна Г.В., Єфіменко Л.М., Вороніна Ю.Є.
Філософія сталого розвитку як вектор соціально-відповідального партнерства держави, бізнесу і громадянського суспільства. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2019. Випуск 40. Том 2. C. 111-117.