Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

Архив для рубрики ‘Без рубрики’

Июн
23

Стаття | Article 41-01

Опубликовано в Без рубрики

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2020-1-41-01

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Лепський Максим Анатолійович | Maksym Lepskiyпрофесор, доктор філософських наук, академік Української академії наук (м. Запоріжжя, Україна) | Professor, Doctor of Philosophy, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences (Zaporozhye, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEФеномен палімпсестності міста | City Palimpsest Phenomenon
АНОТАЦІЯSUMMARY
Феномен палімпсестності міста відтворює не тільки нашарування d історії, сучасності та майбутті міста, а й є наслідком довготривалого спонукання, внутрішньої сили перетворення просторової або часової страти у тектониці розвитку міста. Актуалізує цю тему необхідність дослідження практики розвитку міста у сучасному світі, як базової структури глобальних процесів. Палімпсестація як процес відтворення міста, соціальних відносин є проявом життя міста та фреймом, демаркацієї як історичних нашарувань, так сучасності і майбуття. Метою нашої наукової розвідки є дослідження феномену палімпсестності міста у основних процесах нашарування, з’єднання, знищенні, фрагментації та дефрагментації життя містян, та бар’єрів дослідження у сучасній науці. У висновках статті розглядаються такі наукові положення: палімпсест як аналогія, прототип соціального нашарування в житті міста, відображає історичні типи міста (полісу, цивісу, бурга, комуни, соціалістичного та капіталістичного міста, мегаполісу); ці типи у різному ступені відображені у наукових дисциплінах як культурний код; до чинників формування палімпсесту можливо віднести боротьбу за владу, коректури історії як затирання смислів, значень та цінностей, завершення задумів, виконання конкретної історичної ролі міст, нові конструкторські та конфігураційні проекти, глобальні ідеї та зв’язаності, формування нового світового устрою. У статті визначені шість теоретико-методологічних бар’єрів дослідження палімпсестності міста.The city palimpsest phenomenon reproduces the stratification in the history layers, the present and future of the city, as well as the long-term motivation consequence, the internal force of transformation of spatial or temporal strata in the tectonics of the city development dynamics. The necessity to study the practice of city development in the modern world, such as the basic structure of global processes emphasizes the relevance of subject. Significance lies in palimpsest phenomenon as in a process of city reproduction, a social relation that manifests the life of the city, its frame and demarcation of both historical layers of modernity and future. The purpose of our scientific research is to explore the phenomenon of palimpsest of the city, in its major processes of lamination, connection, destruction, fragmentation and defragmentation of citizen life stream, as well as the research barriers to their in contemporary studies. The article represents the following scientific provisions: palimpsest as an analogy, a prototype of social stratification in city life, reflecting the historical types of the city (polis, civil, burg, commune, socialist and capitalist city, metropolis); these types are to varying degrees reflected in the scientific disciplines as a cultural code; Factors of palimpsest formation can include fight for power, proofreading of history as "tinctures" of meanings, values and values, completion of plans and performance of specific role of cities, new design and reconstruction projects, global ideas and connectivity, formation of a new world device. The article defines six theoretical and methodological barriers to the study of the city palimpsest.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
палімпсест, історичні типи міста, страти міста, мегаполіс, життя містян, повсякденність.palimpsest, historical city types, city stratum, metropolis, local people's lives, everyday life.
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Лепський М. А.
Феномен палімпсестності міста. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск 41. Том 1. C. 12-19.