Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2017-1-37-07

ПІБ автора(ів)FULL NAME
Лепський Максим АнатолійовичLepskiy Maksym
УСТАНОВАAFFILIATION
доктор філософських наук, професор,
декан факультету соціології та управління
Запорізького національного університету
(м. Запоріжжя, Україна)
doctor of philosophical Sciences, Full Professor,
Dean of the faculty of sociology and administration,
Zaporizhzhya National University (Zaporizhzhya, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІARTICLE’S NAME
Зміни картографії миру: оператори центризму миру та війниChanges in the cartography of the peace: operators of centrism of peace and war
АНОТАЦІЯSUMMARY
Стаття присвячена змінам у предметному полі іренології (науки про мир) під впливом сучасних змін полемології. Метою статті є визначення зміни предметного поля миру та його картографії у центризмі миру та війни.
У статті автор досліджує зміни предметного поля «миру» під тиском тяжіння до війни, через ствердження слабкості та крихкості миру як цілісності. Водночас стверджується різноманітність та гібридність технологій війни. Екзистенційна аксіологія порівняння тяжіння до миру та війни має вимір мироцентризму як кращого: відносно стану війни, за наслідки війни, за довоєнний або сучасний мир, серед майбутніх; війноцентризму, центральності загроз існування, небезпеки розвитку людства, підготовки до наступної війни, проти миру як «ширми» для підготовки до людиноненависницької або геноцидної війни. Людство має право та мусить бути сильним для того, щоб стверджувати війну захисну, справедливу, заради миру, кращого майбутнього, безпечного та збалансованого у ствердженні міри життя та протистоянні розвитку міри смерті.
Суб’єкти миротворення визначаються архетипічними операторами миру: обсерваторно-моніторинговим, дієздатно-праксеологічним; морально-правовим; військово-захисним; аксіологічним; гносеологічним; розвиваючим. Визначені також фенотипічні оператори миру, такі як: контроля сили та інструментально-науковий, зв’язаності та мобілізаційний, морально-психологічний та інформаційно-світоглядний.
The article is devoted to changes in the subject field of the irenology (the science of the peace) under the influence of modern changes in the polemology. The purpose of the article is to determine the changes in the subject field of the peace and its cartography in the centrism of the world and the war.
In the article the author examines the changes in the subject field of "peace" under the pressure of attraction toward war, through consideration of the weakness and fragility of the peace as integrity. At the same time, there are affirmed the diversity and hybrid nature of the technologies of the war. The existential axiology of comparing to attraction to peace and war has a dimension of peacecentrism as best: regarding the state of war, regarding the consequences of war, the pre-war or the modern world, among future ones; of warcentrism, the significance threats to existence, the danger of the development of mankind, the preparation for the next war, against “peace» as a "screen" in preparation for a misanthropic or genocidal war. The mankind has the right and must be strong in order to establish a war of defensive, fair, for peace, a better future, the safe and balanced peace in approving the measure of life and resisting the development of a measure of death.
The actors of peacemaking are determined by the archetypal operators of the peace: observational-monitoring, capable-praxeological; moral and legal; military-protective; axiological; epistemological; developing. Phenotypic operators of the peace are also defined, such as: force control and instrumental-scientific, connection and mobilization, moral-psychological and information-worldview operators.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
картографуваня, мир, оператори центризму, війна, полімологія, світогляд, миротворчість.mapping, peace, centrist operators, war, polnology, worldview, peacekeeping.
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Лепський М.А. Зміни картографії миру: оператори центризму миру та війни / М.А. Лепсикий // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої
Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. Випуск 37. Том 1. C. 56-63.