Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

Культурологический вестник: Научно-теоретический ежегодник Нижнего Приднепровья / Гл. ред. М.А. Лепский; Запорожский национальный университет. Запорожье: КСК-Альянс, 2019. Выпуск 40. Том 2. 160 с.

Culturological Bulletin: Science and Theoretical Yearbook of Nyzhnia Naddniprianshchyna (the Lower Dnieper Ukraine) / Ed. M. Lepskyi; Zaporizhzhia National University. Zaporizhzhia: KSK-Alliance, 2019. Issue 40. Vol. 2. 160 p.

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ | PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF MODERNITY

Лепський М.А., Дударєва І.В.

Maksym Lepskiy, Inna Dudareva

Лепский М.А., Дударєва И.В.
Культурні коди та функціональні смисли поліцентризму міста (на прикладі Празького експедиційного рейду 2019 року)

Cultural Codes and Functional Meanings of Polycentrism of the City (on the Example of the Prague Expedition Raid 2019)

Культурные коды и функциональные смыслы полицентризма города (на примере Пражского экспедиционного рейда 2019 года)
Белякова К.О.


Kateryna Bieliakova


Белякова Е.А.
Методологічні засади процедури і шляхи концептуалізації в соціогуманітарній науці

Methodological Foundations of the Procedure and Ways of Conceptualization in Socio-Humanitarian Science

Методологические основания процедуры и пути концептуализации в социогуманитарной науке
Велієв П.Т.О.

Parviz Teyyub Ogli Vеliyev

Велиев П.Т.О.
Критична геополітика як нова парадигма геополітичних досліджень

Critical Geopolitics as the New Paradigm of Geopolitical Research

Критическая геополитика как новая парадигма геополитических исследований
Велієв Ф.Т.О.

Fariz Teyub Ogly Veliyev

Велиев Ф.Т.О.
Азербайджан в координатах становлення нового світового порядку

Azerbaijan in the coordinates of the new world order formation

Азербайджан в координатах становления нового мирового порядка
Глазунов В.В.

Volodymyr Glazunov

Глазунов В.В.
Олігархічна матриця відкриття ринку землі: можливості та загрози

The Oligarchic Matrix of the Land Market: Opportunities and Threats

Олигархическая матрица открытия рынка земли: возможности и угрозы
Горбенко В.С.

Vitaliy Gorbenko

Горбенко В.С.
Предметне поле світогляду миротворення у філософських концепціях ХХ століття

Subject Field of Peacekeeping Worldview in Philosophical Concepts of the XXth Century

Предметное поле мировоззрения миротворчества в философских концепциях ХХ столетия
Додонов Р.О., Александрова О.С., Завадський В.М., Віннікова Н.М.

Roman Dodonov, Olena Aleksandrova, Vitalyi Zavadsky, Nataliia Vinnikova

Додонов Р.А., Александрова Е.С., Завадский В.Н., Винникова Н.Н.
Peace Education: європейський досвід і національна спроможність підтримки депресивних груп

Peace Education: European Good Practices and National Capacity to Support the Disadvantaged Groups of People and Regions

Peace Education: европейский опыт и национальные возможности поддержки
депрессивных групп
Ель Гуессаб Карім

Karim El Guessab

Эль Гуэссаб Карим
Соціокультурна детермінація становлення арабського ареалу

Sociocultural Determination of the Formation of the Arabian Range

Социокультурная детерминация становления арабского ареала
Зінкевич В.І.

Vasyl Zynkevich

Зинкевич В.И.
Когнітивний аналіз як засіб дослідження життєвого циклу індустріальної освіти

Cognitive Analysis as a Mean for Research of an Industrial Education Life Cycle

Когнитивный анализ как средство исследования жизненного цикла технократического
образования
Кривега Л.Д.

Lyudmyla Kryvega

Кривега Л.Д.
Людина в сучасному медіапросторі

Person in Modern Media Space

Человек в современном медиапространстве
Кудінов І.О., Скворець В.О.

Igor Kudinov, Volodymyr Skvorets

Кудинов И.А., Скворец В.А.
Трансформація моделі соціального управління у пост-радянській Україні

Transformation of the Social Management Model in Post-Soviet Ukraine

Трансформация модели социального управления в пост-советской Украине
Мальцев О.В.

Oleg Maltsev

Мальцев О.В.
Ключовий навик епохи: філософський та історико-психологічний аналіз

A Key Skill of the Era: Philosophical, Historical and Psychological Analysis

Ключевой навык эпохи: философский и историко-психологический анализ
Ортіна Г.В., Єфіменко Л.М., Вороніна Ю.Є.

Gаnna Ortina, Ludmyla Yefimenko, Julia Voronina

Ортина А.В., Ефименко Л.Н., Воронина Ю.Е.
Філософія сталого розвитку як вектор соціально-відповідального партнерства держави, бізнесу і громадянського суспільства

The Philosophy of Sustainable Development as a Vector of Social and Responsible Partnership of the State, Business and Civil Society

Философия устойчивого развития как вектор социально-ответственного партнерства государства, бизнеса и гражданского общества
Повзло О.М.

Oleksandr Povzlo

Повзло А.Н.
Викладання філософії: чи достатньо наукового підходу?

How to Study Philosophy as Science or Not Science

Преподавание философии: достаточно ли научного подхода?
Подмазін С.І.

Serhiy Podmazin

Подмазин С.И.
Соціальні та індивідуальні складові феномену інтернет-залежності

Social and Individual Components of the Internet Addiction Phenomenon

Социальные и индивидуальные составляющие феномена интернет-зависимости
Сепетий Д.П.

Dmytro Sepetyi

Сепетый Д.П.
Значення та методологічна специфіка філософії в перспективі критичного раціоналізму

The Meaning and Methodological Specificity of Philosophy in the Perspective of Critical Rationalism

Значение и методологическая специфика философии в перпективе критического рационализма
Сосуновський В.С.

Vladimir Sosunovsky

Сосуновский В.С.
Територіальна громада в Україні: перспективи змін

Territorial Community in Ukraine: Prospects of Change

Территориальные общины в Украине: перспективы перемен
Утюж І.Г., Спиця Н.В.

Iryna Utyzh, Natalia Spitsa

Утюж И.Г., Спица Н.В.
Ренесанс соціогуманітарного знання в сучасній науці та освіті

Renaissance of Socio-Humanitarian Knowledge in Modern Science and Education

Ренессанс социогуманитарного знания в современной науке и образовании