Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

Випуск | Issue №41

Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск 41. Том 1. 174 с. Culturological Bulletin: Science and Theoretical Yearbook of Nyzhnia Naddniprianshchyna (the Lower Dnieper Ukraine) / Ed. M. Lepskyi; Zaporizhzhia National University. Zaporizhzhia: KSK-Alliance, 2020. Issue 41. Vol. 1. 174 p. DOI: https://doi.org/10.26661/CBNN-2020-1-41-174

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ | PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF MODERNITY

Лепський М.А.

Maksym Lepskiy

Лепский М.А.
Феномен палімпсестності міста

City Palimpsest Phenomenon

Феномен палимсестности города
Белякова К.О.


Kateryna Bieliakova


Белякова Е.А.
Логіка необхідності виникнення людини як логіка саморозгортання концепту «людина» (з історії в теорію)

Logic of necessity of human origin as a logic of self-deployment of the concept “human” (from history to theory)

Логика необходимости возникновения человека как логика саморазвертывания концепта «человек» (из истории в теорию)
Білоус В.О.

Viktoriia Bilous

Белоус В.А.
Автономія і залежність, розвиток чи руйнування?

Autonomy and Dependence, Development or Destruction?

Автономия и зависимость, развитие или разрушение?
Велієв Ф.Т.О.

Fariz Teyub Ogly Veliyev

Велиев Ф.Т.О.
Азербайджан в координатах становлення нового світового порядку

Azerbaijan sociality: essential characteristics


Азербайджанская социальность: сущностные характеристики
Горбенко В.С.


Vitaliy Gorbenko


Горбенко В.С.
Концепція сталого розвитку у контексті дослідження світогляду миротворення

Concept of Sustainable Development in the Context of the Study of Worldwide Peacekeeping

Концепция устойчивого развития в контексте исследования мировоззрения миротворчества
Кудінов І. О., Гребенюк Г. Є.

Igor Kudinov, Hanna Hrebeniuk

Кудинов И. А., Гребенюк А. Е.
Кар’єрні шляхи і канали рекрутування політичної еліти в Україні


Career paths and Recruitment Sources of the Political Elite in Ukraine


Каръерные пути и каналы рекрутирования политической элиты в Украине
Гроссу Н. В.

Natalia Grossu


Гроссу Н. В.
Феномен інформаційної комунікації як чинник формування освітнього простору

The Phenomenon of Information Communication as a Factor of Educational Space Formation

Феномен информационной коммуникации как фактор формирования образовательного пространства
Ель Гуессаб Карім


Karim El Guessab


Эль Гуэссаб Карим
Арабська спільнота: логіка взаємовідносин між державами та проблема лідерства

Arab community: the Logic of Relations Between Countries and the Problem of Leadership

Арабское сообщество: логика взаимоотношений между странами и проблема лидерства
Єсіна В. П., Маловічко О. В.

Veronika Yesina, Elena Malovichko

Есина В. П., Маловичко Е. В.
Особливості інклюзивного освітнього середовища в загальноосвітніх закладів Запорізької області

Features of the inclusive educational environment of educational institutions in the Zaporizhzhya region

Особенности инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных школах Запорожской области
Капріцин І. І.

Ihor Kapritsyn

Каприцын И. И.
Філософія ресурсної свідомості: об'єкт і предмет дослідження

Philosophy of Resource Consciousness: Research Object and Subject

Философия ресурсного сознания: объект и предмет исследования
Кривега Л. Д., Сухарева К. В.

Lyudmyla Kryvega, Kateryna Sukhareva

Кривега Л. Д., Сухарева К. В.
Світовий туризм: філософія змін


World Tourism: Philosophy of Change


Мировой туризм: философия изменений
Мальцев О.В.


Oleg Maltsev


Мальцев О.В.
Поняття «радикал» і «рецензор» в дослідженні передумовного в механізмі пам’яті (зіставлення концепцій Л. Сонді та Г. Попова)

The Concepts of "Radical" and "Recensor" in the Study of the Prerequisite in the Memory Mechanism (Comparison of L. Szondi and G. Popov Concepts)

Понятия «радикал» и «рецензор» в исследовании предпосылочного в механизме памяти (сопоставление концепций Л. Сонди и Г. Попова)
Нікітенко В. О.


Vitalina Nikitenko


Никитенко В. А.
Концепція сталого розвитку світу у контексті доповідей Римського клубу: соціально-філософські виміри

The Concept of Sustainable World Development in the Context of the Reports of the Roman Club: Socio-Philosophical Dimension

Концепция устойчивого развития мира в контексте докладов Римского клуба: социально-философские измерения
Олексенко Р. І., Афанасьєва Л. В.

Roman Oleksenko, Liudmyla Afanasieva

Олексенко Р. И., Афанасьева Л. В.
Партисипативна модель демократії в контексті картування громад міського соціокультурного простору

Participative Model of Democracy in the Context of Calculation of City Socio-Cultural Space

Партисипативная модель демократии в контексте картирования сообщества городского социокультурного пространства
Павленко І. О., Сорокіна К. М.

Iva Pavlenko, Kateryna Sorokina

Павленко И. А., Сорокина К. М.
Класифікація суб’єктів війни та миру за рівнем суб’єктної діяльності


Classification of War and Peace Actors According to the Level of Subjective Activity


Классификация субъектов войны и мира по уровню субъектной деятельности
Палагута В. І.


Vadim Palaguta


Палагута В. И.
Чи існують можливості конструювання єдиної національної ідентичності в Україні?і

Is it Possible to Construction of a Unified National Identity in Ukraine?

Существуют ли возможности конструирования единой национальной идентичности в Украине?
Повзло О.М.

Oleksandr Povzlo

Повзло А.Н.
Філософські аспекти державного управління

Philosophical Aspects of Public Management

Философские аспекты государственного управления
Русецький Олександр, Дорохіна Ольга

Aleksandr Rustesky, Olga Dorokhina

Русецкий Александр, Дорохина Ольга
Міжнародна політика сецессіоністів та уніоністів – перспективи співпраціThe International Politics of the Secessionists and the Unionists and Their Cooperation Prospects


Международная политика сецессионистов и унионистов – перспективы сотрудничества
Скворець В. О.

Volodymyr Skvorets

Скворец В. А.
Правлячий клас і соціальні процеси в Україні

The Ruling Class and Social Processes in Ukraine

Правящий класс и социальные процессы в Украине
Завантажити повну версію збірника | Download full collection