Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯGENERAL RULES
Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами, повинні відповідати профілю наукового видання, мати елементи новизни та належний теоретичний рівень, бути оформленими згідно чинних стандартів щодо друкованих праць і вимог МОН України.
Стаття обов'язково повинна містити такі структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:
• актуальність теми визначає важливість дослідження обраної проблеми, її суттєве значення та відповідність потребам розвитку гуманітарного та соціального знання в життєдіяльності суспільства;
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
• виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
• формулювання цілей статті та постановка завдань;
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Unpublished research papers in Ukrainian, Russian or English are accepted for publication in the journal on the condition of their formalization in accordance with paragraph 3 of the Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine No. 7-05-1 dated 15.01.2003 concerning the structure of an scientific article.

An article must contain the following structural elements, which are highlighted in bold:
• the relevance of the topic determines the importance of studying the chosen problem, its significance and relevance to the needs of humanitarian and social knowledge development in the life of society;
• a problem statement in general and its connection with important scientific or practical tasks;
• an analysis of recent research and publications in which the solution of the problem was initiated and used by the author;
• an allocation of previously unsettled parts of the general problem to which this article is devoted;
• formulating goals of the article and tasks setting;
• an outline of the main research material with a full substantiation of obtained scientific results;
• conclusions from the study and prospects for further exploration in this direction.
ПРО ПЛАГІАТPLAGIARISM POLICY
Редакція журналу «Культурологічний Вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини» вважає плагіат неприйнятною практикою і тому встановлює таку політику, яка визначає конкретні дії (покарання) в разі виявлення плагіату у статтях, поданих для публікації в журналі.

Усі подані документи будуть перевірятись на плагіат за допомогою відповідних онлайн сервісів (advego, unicheck). Якщо плагіат буде ідентифікований, виконавчий секретар, відповідальний за перегляд цього документу, погодить заходи відповідно до масштабів плагіату, виявлених у документі, відповідно до наступних вказівок:

Рівень плагіату:
1. НЕЗНАЧНИЙ: використання коротких уривків (більше двох або трьох речень або їх еквівалент) з інших першоджерел без належного цитування або представлення думок інших авторів без відповідних посилань. Дія: надсилається попередження авторам з проханням зробити рерайт тексту та правильно оформити цитати та посилання.
2. СЕРЕДНІЙ: значна частина статті запозичується без належного цитування та посилання на першоджерела. Дія: подана стаття відхиляється, а автору(-ам) забороняється подавати статті протягом одного року.
3. ВИСОКИЙ: значна частина статті є плагіатом, що передбачає просте копіювання (copy-paste) оригінальних результатів чи ідей, представлених в публікаціях інших авторів. Дія: документ відхиляється, а автору(-ам) забороняється подавати статті протягом п'яти років.
The Culturological Bulletin: Science and Theoretical Yearbook of Nyzhnia Naddniprianshchyna (the Lower Dnieper Ukraine) (KVNN) Editorial Board recognizes that plagiarism is not acceptable and therefore establishes the following policy stating specific actions (penalties) when plagiarism is identified in an article that is submitted for publication in KVNN.

All submitted papers will be checked for plagiarism via online services (advego, unicheck). If plagiarism is identified, the Executive secretary responsible for the review of this paper and will agree on measures according to the extent of plagiarism detected in the paper in agreement with the following guidelines:

Level of Plagiarism:
1. MINOR: a short section (more than two or three sentences or the equivalent thereof) of another article is plagiarized without proper citation or an idea taken from the other paper without proper reference. Action: a warning is given to the authors and a request to change the text and properly cite the original article is made.
2. INTERMEDIATE: a significant portion of a paper is plagiarized without proper citation and references to the original papers. Action: the submitted article is rejected and the authors are forbidden to submit further articles for one year.
3. SEVERE: a significant portion of a paper is plagiarized that involves reproducing original results or ideas presented in other publications. Action: the paper is rejected and the authors are forbidden to submit further articles for five years.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІARTICLE EXAMPLE
СтаттяArticle
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІTECHNICAL REQUIREMENTS FOR ARTICLE PREPARATION
1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
2. Обсяг статті - 14-20 сторінок.
3. Шрифт: Times New Roman; кегль - 14, інтервал - 1,5. Всі поля сторінки по 20 мм, абзацний відступ - 1, 25.
4. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках за таким зразком: [2, с. 14].
5. Назва статті та анотації наводяться українською, російською (обсяг: 900-1тис. знаків кожна) та англійською мовою (3-4 тис. знаків). Наприкінці анотацій приводяться ключові слова (від 6 до 15), які повинні відповідати змісту статті і забезпечувати можливість інформаційного пошуку. Бажано включити в список назву тієї області філософського знання, до якої відноситься стаття, основні імена і терміни, що згадуються в статті.
6. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015).

Редакційна колегія звертається до авторів з проханням при оформленні статей розрізняти дефіс ("-") і тире ("–"), та перевіряти статтю на наявність зайвих недрукованих знаків.
1. To the left of the article title is UDC.
2. The volume of the article - 14-20 pages.
3. Font: Times New Roman; size 14, interval 1.5. All page margins - 20 mm, paragraph indent - 1,25.
4. References in the text are formed by a serial number in square brackets according to the following example: [2, p. 14].
5. The article title and summaries are given in Ukrainian, Russian (size 900-1000 characters each) and in English (3000-4000 characters). There are keywords (from 6 to 15) at the end of the summaries, which should correspond to the content of the article and provide the possibility of information retrieval. It is desirable to include to the list the name of the area of ​​philosophical knowledge, the article is devoted, main names and terms mentioned in the article.
6. The list of used literary sources should be given at the end of the article. When completing the list of literature, the requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine should be observed (see: National Standard of Ukraine DSTU 8302: 2015).

The editorial board appeals to the authors to distinguish hyphens ("-") and dashes ("-") at the time of writing, and check the article for the presence of unwritten characters.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВSUBMITTING MATERIALS PROCEDURE
Для опублікування статті у "Культурологічному віснику" необхідно відправити на електронну пошту print@kvnn.org.ua такі матеріали:
• статтю;
• довідку про автора/ів;
• скановану копію рецензії, засвідчену відповідним чином (для авторів без наукового ступеню);
• скановану копію квитанції про оплату публікаційного внеску (за умови прийняття статті до друку).
To publish an article in the "Culturological Bulletin", it is necessary to send the following materials by e-mail to print@kvnn.org.ua:
• an article;
• an author/s information form;
• a scanned copy of the certified review (for authors without a degree);
• a scanned copy of a payment receipt of the publication fee (if an article is accepted).
ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУREVIEW PROCEDURE
Редакція розглядає тільки рукописи, раніше не опубліковані ні в друкованому, ні в електронному виді. Всі рукописи проходять "сліпе" рецензування та редактуру. Повну процедуру розгляду можна подивитись за цим посиланням.The editorial board examines only manuscripts previously not published in printed or electronic form. All manuscripts pass "blind" reviews and edits. For a complete review procedure, see the this link.
УВАГА!ATTENTION!
Автори без наукового ступеня повинні надіслати до редакції рецензію кандидата або доктора наук за фахом публікації про рекомендацію статті до друку; сканована копія рецензії надсилається на електронну скриньку редакції разом із статтею.
Редколегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених у тексті наданих статей.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог.
Authors without a degree must send to the editorial review a candidate or doctor of sciences in a specialty of publication on the recommendation of the article to the press; a scanned copy of the review is sent to the editor's electronic mail along with the article.
The editorial board may not share the ideological and scientific beliefs of the authors. The authors are responsible for the accuracy of quotations, surnames, references and facts contained in the text of the articles provided.

The editorial staff reserves the right to reject articles from authors who do not comply with the requirements.
РЕДАКЦІЙНИЙ ЗБІРPUBLICATION FEE
Редакційний збір становить 300 грн. за одну статтю обсягом до 12 сторінок. У разі перевищення цієї кількості сторінок сплачується 30 грн. за кожну додаткову сторінку статті.

Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, коригуванням, макетуванням та присвоєнням індексу DOI.

Реквізити для оплати надсилаються на електронну адресу після прийняття статті до друку.
The editorial fee is 300 UAH for one article up to 12 pages. In case of exceeding this number of pages, 30 UAH will be paid for each additional article page.

The editorial fee covers the costs associated with editing articles, adjusting, formatting and assigning the DOI index.

Requisites for payment are sent to an author's e-mail after his/her article is accepted for publication.