Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

Редакційна рада | Editorial Staff

Голова міжнародної редакційної колегії:Фролов М.О., доктор історичних наук, професор.
The chairman of the international editorial board: Mykola Frolov, Doctor of History, professor.
Головний редактор: Лепський М.А., доктор філософських наук, професор.
Editor-in-chief: Maksym Lepskyi, Doctor of Philosophy, professor.
Заступник голови міжнародної редакційної колегії: Васильчук Г.М., доктор історичних наук, професор.
Vice chairman of the international editorial board: Gennadyi Vasylchuk, Doctor of History, professor.
Заступник головного редактора:Бутченко Т.І., доктор філософських наук, доцент.
Vice editor-in-chief: Butchenko Тaras, Doctor of Philosophy, associate professor.
Відповідальні секретарі: Скворець В.О., доктор філософських наук, доцент; Кудінов І.О., кандидат філософських наук, доцент.
Executive secretaries: Volodymyr Skvorets, Doctor of Philosophy, associate professor; Igor Kudinov, PhD, associate professor.

Редакційна колегія (Україна) | Editorial Council (Ukraine)

ПІБ | Full NameЗвання | Title
Бех В.П. | Volodymyr Bekhдоктор філософських наук, професор | Doctor of Philosophy, professor
Воронкова В.Г. | Valentina Voronkovaдоктор філософських наук, професор | Doctor of Philosophy, professor
Глазунов В.В. | Volodymyr Glazunovдоктор філософських наук, доцент | Doctor of Philosophy, associate professor
Додонов Р.О. | Roman Dodonovдоктор філософських наук, професор | Doctor of Philosophy, professor
Жадько В.А. | Vitaliy Zhad’koдоктор філософських наук, професор | Doctor of Philosophy, professor
Краснокутський О.В. | Oleksandr Krasnokutskyiдоктор філософських наук, доцент | Doctor of Philosophy, associate professor
Кривега Л.Д. | Lyudmyla Krivegaдоктор філософських наук, професор | Doctor of Philosophy, professor
Мурзін В.Ю. | Vyacheslav Murzinдоктор історичних наук, професор | Doctor of History, professor
Таран В.О. | Volodymyr Taranдоктор філософських наук, професор | Doctor of Philosophy, professor
Утюж І.Г. | Iryna Utyuzhдоктор філософських наук, професор | Doctor of Philosophy, professor
Шавкун І.Г. | Irina Shavkunдоктор філософських наук, професор | Doctor of Philosophy, professor
Чайка І.Ю. | Iryna Chaikaдоктор філософських наук, доцент | Doctor of Philosophy, associate professor

Редакційна колегія (міжнародна) | Editorial Council (international)

ПІБ | Full NameЗвання | TitleКраїна | Country
Kлещ Лешек | Leszek Kleszczдоктор філософії, професор | Doctor of Philosophy, professorРеспубліка Польща | Poland
Сичакова-Беблава Емілія | Emilia Sičáková-Beblaváдоктор філософії, професор | PhD, professorРеспубліка Словакія | Slovakia
Таббс Девід | David Tubbsдоктор філософії, доцент | PhD, associate professor США | USA
Усов Павло Геннадійович | Pavlo Usovдоктор політичних наук, доцент | Doctor of Politics, associate professorРеспубліка Білорусь | Belarus
Шишляк Томаш | Tomasz Juliusz Szyszlakкандидат політичних наук | PhD, associate professorРеспубліка Польща | Poland

Visitors

004998