Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

ЕТАПИ РЕЦЕНЗУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ (СТАТЕЙ, РЕЦЕНЗІЙ, ОГЛЯДІВ),
ПОДАНИХ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК

STAGES OF REVIEWING MATERIALS (ARTICLES, REVIEWS, REPORTS),
SUBMITTED FOR PUBLICATION IN THE CULTUROLOGICAL BULLETIN:

ЕТАП 1STAGE 1
Після отримання електронної версії матеріалу, відповідальні секретарі перевіряють зміст роботи на відповідність формальним вимогам (структура статті, оформлення цитувань, список літератури тощо відповідно до вимог оформлення статей).Upon receiving the electronic version of the material, the executive secretaries check its content for compliance with formal requirements (article’s structure, citations, references, etc. in accordance with the requirements for articles design).
ЕТАП 2STAGE 2
Перевірка тексту роботи на плагіат. У разі виявлення плагіату, стаття відхиляється і не подається на рецензування, а автор(и) повідомляються електронною поштою.Checking the text for plagiarism. If a plagiarism is detected, the article is rejected and not submitted for review, and the author (s) shall be notified by e-mail.
ЕТАП 3STAGE 3
Оцінка загального змісту матеріалу, рівня оригінальності, цікавості, методологічної розробленості головним редактором. При відсутності достатнього рівня кожного із зазначених елементів, стаття може бути відхилена, про що також повідомляється офіційним листом електронною поштою.Estimation of the overall content of the material, its originality, curiosity and methodological development level by the editor-in-chief. In case of insufficient level of each of the mentioned elements, the article may be rejected, which is also reported by e-mail.
ЕТАП 4STAGE 4
За умов відповідності вищезазначеним вимогам, стаття подається на зовнішнє рецензування двом рецензентам – фахівцям з проблематики статті.In case of fulfilment all formal requirements, the article is submitted to an external review of two reviewers – experts in the field.
ЕТАП 5STAGE 5
Потенційні анонімні рецензенти здійснюють власну оцінку та експертизу матеріалу за умов відсутності конфлікту інтересів. Вони можуть прийняти або відхилити запрошення бути рецензентами. У разі відхилення, головний редактор подає матеріал іншим потенційним рецензентам. Тривалість рецензування – від двох до трьох місяців.Potential anonymous reviewers make their own assessment and examination of the material on the assumption of a conflict of interest absence. They can accept or decline the invitation to be reviewers. In case of rejection, the editor-in-chief will submit the material to another potential reviewers. Duration of the review - from two to three months.
ЕТАП 6STAGE 6
Надання анонімними рецензентами свої рецензії головному редактору з рекомендаціями щодо прийняття або відхилення матеріалу для публікації в журналі. Або надання рекомендації по виправленню матеріалу згідно з побажаннями рецензента, виконання яких є головною умовою для рекомендації до друку.Providing by the anonymous reviewers their reviews to the editor-in-chief with recommendations for accepting or rejecting material for publication in the journal. Or providing recommendations for correction of the material in accordance with the remarks of the reviewer, the fulfilment of which is a prerequisite for the recommendation for publishing.
ЕТАП 7STAGE 7
Аналіз усіх надісланих рецензій головним редактором для прийняття остаточного рішення. У випадку значного розходження рецензій, матеріал надсилається до третього анонімного рецензента.Analysis of all sent reviews by the editor-in-chief to make the final decision. In the case of a significant difference in reviews, the material is sent to the third anonymous reviewer.
ЕТАП 8STAGE 8
Відповідальні секретарі надсилають автору(ам) рішення електронною поштою разом з відповідними коментарями анонімних рецензентів.The executive secretaries send the author (s) the decision by e-mail along with the relevant remarks by the anonymous reviewers.
ЕТАП 9STAGE 9
В разі прийняття матеріалу, відповідальні секретарі включають його у найближчий випуск журналу. В разі відхилення або необхідності доопрацювання, редакція журналу повідомляє автора(ів) електронною поштою з наданням всіх обґрунтованих висновків анонімних рецензентів та їхніми побажаннями щодо покращення якості та рівня статті. Доопрацьовані матеріали надсилаються удруге до відповідного рецензента для оцінки виправлення зазначених зауважень. Якщо ж зауваження були незначними, то їхнє врахування може оцінити головний редактор або відповідальні секретарі.If the material is excepted, the executive secretaries will include it in the next issue of the journal. In case of rejection or reworking, the editors inform the author (s) by e-mail with provision of reasonable conclusions of anonymous reviewers and their remarks for improving the quality and level of the material. Corrected materials are sent for the second time to the appropriate reviewer to assess the correction. If the remarks are insignificant, their assessment could be assessed by the editor-in-chief or the executive secretaries.