Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

Випуск | Issue №38

Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. Випуск 38. Том 2. 156 с.

Culturological Bulletin: Science and Theoretical Yearbook of Nyzhnia Naddniprianshchyna (the Lower Dnieper Ukraine) / Ed. M. Lepskyi; Zaporizhzhia National University. Zaporizhzhia: KSK-Alliance, 2017. Issue 38. Vol. 2. 156 p.

DOI: https://doi.org/10.26661/CBNN-2017-2-38-156

Розділ 1. ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ | Part I. HISTORY. PHILOSOPHY OF HISTORY

Андрух Світлана Іванівна, Мурзін В'ячеслав Юрійович

Andrush Svetlana, Murzin Vyacheslav
Три скіфських антропоморфних стели із Запорізької області

Three Scythian Anthropomorphic Stellas from the Zaporizhzhia Region
Додонов Роман Олександрович

Dodonov Roman
Трансформація концепту «історична пам’ять» у постмайданній Україні

Transformation of the Concept “Historical Memory” in the Post-Maidan Ukraine

Розділ 2. ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ | Part II. PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF MODERNITY

Лепський Максим Анатолійович

Lepskiy Maksym
Концепція сценарного планування П`єра Вака в методологічній «оптиці» практики сценарування майбутнього

Pierre Wack’s Concept of Scenario Planning in the Methodological “Optics” of Practices of Scenaring of the Future
Волков Олександр Григорович

Volkov Oleksandr
Людина у світі абсолютних і відносних цінностей, або нігілізму і цинізму

The Human in the World of Absolute and Relative Values or Nihilism and Cynicism
Глазунов Володимир Володимирович

Glazunov Volodymyr
Реальна технологія приватизації: перший етап

Real Technology of Privatization: First Stage
Ємельяненко Євгенія Олегівна

Yemelyanenko Yevgeniya
Метафізика та філософська містика добра, зла і любові в естетиці роману «Буреверхи»

Metaphysics and Philosophical Mysticism of Goodness, Evil and Love in the Aesthetics of the Novel «Wuthering Heights»
Киселиця Світлана Володимирівна

Kyselytsia Svetlana
Мудрість віротворення в контексті гуманізації соціуму

Wisdom of Creation of Belief in the Context of Humanization of Society
Коломієць Олександр Володимирович

Kolomiets Oleksandr
Філософсько-антропологічний аналіз страху та похідних від нього феноменів

The Philosophical and Anthropological Analysis of Fear and Derivative Phenomena from It
Кудінов Ігор Олексійович, Сичакова-Беблава Емілія, Яцина Юлія Олександрівна

Kudinov Igor, Sičáková-Beblavá Emilia, Yatsyna Yuliia
Суб'єкти політичного життя України: соціальний портрет сучасної правлячої еліти

Actors of Political Life in Ukraine: Social Portrait of Contemporary Power Elite
Масюк Олег Петрович

Masyuk Oleg
Вплив сподівання на формування суспільного простору

Influence of Hope on the Formation of Social Space
Олексенко Роман Іванович, Пінігіна Юлія Геннадіївна

Oleksenko Roman, Pinyhinа Yuliya
Міф та релігія як основа ціннісних орієнтирів пізнання світу в культурних практиках сучасної епохи

Myth and Religion as the Basis of Valuable Orientations in Understanding the World Through the Cultural Practices of the Modern Era
Палагута Вадим Іванович

Palaguta Vadim
Розірвана ідентичність, або хто ми?

Disrupted Identity, or Who Are We?
Повзло Олександр Миколайович

Povzlo Oleksandr
Проблеми викладання філософії (філософія педагогіки) в технічних вузах

Problems of Teaching Philosophy (Philosophy of Pedagogy) in Technical Universities
Скворець Володимир Олексійович

Skvorets Volodymyr
Трансформація соціоісторичних організмів у Сінгапурі та Україні

Transformation of Socio-historical Organisms in Singapore and Ukraine
Таран Володимир Олександрович

Taran Volodymyr
Міф та ідеологія: проблема взаємозв’язку

Myth and Ideology: the Problem of Interconnection
Утюж Ірина Геннадіївна, Спиця Наталія Валеріївна

Utyuzh Iryna, Spitsa Nataliya
Реалізація гуманістичних технологій в освіті як відповідь на виклики часу

Implementation of Humanistic Technologies in Education as an Answer to the Challenge of Time

Завантажити повну версію збірника | Download full collection