Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2017-1-37-13

ПІБ автора(ів)FULL NAME
Sajtarly Inna Сайтарли Інна Анатоліївна
УСТАНОВАAFFILIATION
PhD in philosophy,
Associate professor at the Department of Philosophy
of the Kyiv National University named after T. Shevchenko
(Ukraine, Kiev)
доктор філософ. наук,
проф. кафедри філософії гуманітарних наук
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
(м. Київ, Украина)
НАЗВА СТАТТІARTICLE’S NAME
The psychoanalytic context of the postmodernist anthropologyПсихоаналітичний контекст постмодерної антропології
АНОТАЦІЯSUMMARY
The principal problem of this essay is to proof that postmodern philosophy is based on the two main approaches – psychoanalysis and structuralism, where the psychoanalysis plays a leading part, especially psychoanalytic concern to the human aggressiveness. The postmodern philosophy took from the structuralism a postulate about unbelievable role of the systems of social relationships and exchange in conserving social unity. In psychoanalysis the postmodernism has adopted an idea on relative nature of human`s mental activity, that it is depended on cultural practices, for example Freud`s doctrine of European romantic standard or his «familialism».Основна проблема цього есе – довести, що постмодерна філософія ґрунтується на двох основних підходах, а саме на психоаналізі та структуралізмі, де психоаналіз відіграє провідну роль, особливо психоаналітичний інтерес до проблеми людської агресивності. Постмодерністська філософія запозичила у структуралізмі постулат про неймовірну роль системи соціальних взаємозв’язків та обміну щодо збереження соціальної єдності. З психоаналізу постмодернізм взяв ідею про відносну природу психічної діяльності людини, що вона залежить від культурних практик, наприклад, фройдівське вчення про європейський романтичний стандарт та його «фаміліалізм».
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
transgressive experience, libido, death instinct, malignant aggression, displacement, Schizanalizтрансгресивний досвід, лібідо, інстинкт смерті, злоякісна агресія, витіснення, шизаналіз.
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Sajtarly I. The psychoanalytic context of the postmodernist anthropology / I. Sajtarly // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої
Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. Випуск 37. Том 1. C. 100-106.