Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2019-1-39-03

ПІБ автора(ів)FULL NAME
Лепський Максим АнатолійовичLepskiy Maksym
УСТАНОВАAFFILIATION
професор, доктор філософських наук, професор кафедри соціології
Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна)
professor, Doctor of Philosophical Sciences, professor of Sociology department, Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІARTICLE’S NAME
Соціальна перцепція та апперцепція
як світоглядне картування міста
Social perception and apperception as a world-view city mapping
АНОТАЦІЯSUMMARY
Стаття присвячена осмисленню концептів соціальної перцепції та апперцепції у світоглядному картуванні міста, з одного боку, як практики повсякденності, з іншого боку, – як можливості теоретичної концептуалізації сприйняття міста та його раціонального свідомого дослідження.
У статті автор досліджує:
по-перше, аналітичну структуру як взаємодію перцепції-уваги-ретенції-апперцепції у сприйнятті міста колективного/індивідуального, соціального/особистого у єдності емоційного, образного та осмисленого світоглядного картування міста;
по-друге, концепти перцепції та апперцепції, що надають можливість розглядати світоглядні основи перспективи міста, у єдності або роз’єднаності, домінації або дискримінації, у картуванні презентації та атракції або спустошеності, дискримінації та репеленції у світоглядній картині; актуалізованого або потенційного розвитку;
по-третє, перцепції міста, які формують образи та карти каналів сприйняття міста, дистанцій бар’єрів, фонів, фігур, границь, що стають контурами соціальних відносин та зв’язків, усталених та закономірних, випадкових та несподіваних у картуванні шляхів соціального руху, соціальної навігації;
по-четверте, апперцепцію, ту, що надає картину світу як систему орієнтації, смислів, закономірностей, перцепція доповнює закономірності дивом, точок зборки потоків у цілісність події;
по-п’яте, єдність перцепції та апперцепції, котра визначає мислення людини у соціальній взаємодії у просторі та часі міста;
по-шосте, єдність перцептивних та апперцептивних практик, що спрямована у перспективі досліджувати процеси трансляції об’єктивної реальності за посередництвом віртуально-дигіталізованого, мас-медійного у суб’єктивному світі, верифікувати медіативні світи з реальністю;
по-сьоме, світоглядне картування міста ставить питання конкретного проектування сталого розвитку міста в актуалізації та вирішенні питань спустошення, деестетизації, деетизації, спрощення простору та часу соціального життя.
The article is devoted to comprehension of the concepts of social perception and apperception during the process of a world-view city mapping as a practice of everyday life, on the one hand, and as a possibility of theoretical conceptualization of city's perception and its rational conscious analysis, on the other hand.
In the article the author investigates:
firstly, the analytical structure of perception-attention-retention-apperception in the reception of the collective, individual social and personal city in unity of the emotional, figurative and meaningful world-view city mapping;
secondly, the concepts of perception and apperception provide an opportunity to consider the world-view basics of the city's perspectives in unity or division, domination or discrimination, in mapping presentation and attraction or devastation, discrimination and repulsion in a world-view picture; actualized or potential development;
thirdly, the city perception is shaped by images and maps of the city reception channels, the distances of barriers, backgrounds, figures, boundaries becoming outlines of social relations and connections, established and regular, accidental and unexpected in mapping the ways of social movement, social navigation;
fourthly, apperception provides a picture of the world as a system of orientation, meanings, regularities, perception complements regularities with a miracle, points of flows’ assembly into the event integrity;
fifthly, the unity of perception and apperception determines human thinking in the process of social interaction in city’s time and space;
sixthly, it is the unity of perceptual and apperceptive practices that allows us to continue exploring the processes of objective reality transmission through the virtual-digitalized and mass-media into the subjective world, verifying the media worlds with reality;
seventhly, the world-view city mapping raises the question of a concrete design of city's sustainable development for the actualization and resolution of devastation, de-socialization, de-ethization, simplification of social life’s time and space issues.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
перцепція; апперцепція; складка; світоглядне картування; свідомість.perception, apperception, flexure, world-view mapping, consciousness.
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Лепський М.А. Соціальна перцепція та апперцепція
як світоглядне картування міста / М.А. Лепський // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2019. Випуск 39. Том 1. C. 25-31.