Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2019-2-40-04

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Велієв Фаріз Тейюб Огли | Fariz Teyub Ogly Veliyevаспірант кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) | PhD-student of Social Philosophy and Public Administration department, Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEАзербайджанська соціальність: сутнісні характеристики | Azerbaijan Sociality: Essential Characteristics
АНОТАЦІЯSUMMARY
В статті досліджується проблема сутнісних характеристик азербайджанської соціальності. З’ясовуються підходи до розуміння соціальності. Підкреслюється, що найбільш поширеним є розуміння соціальності як: – якості, що створюють людські спільноти, на відміну від спільнот тварин; – надприродної реальності, що відсутня в природі; – символічної форми сприйняття і оцінки суспільного буття, яка обумовлює систему орієнтирів і порядок соціальної взаємодії суб'єктів; – загального змісту спільного буття певної соціальної спільноти; – інституційної системи суспільства і функціональної характеристики індивідів, що входять до нього На думку автора, сутнісними рисами азербайджанської соціальності виступають її культурно-лінгвістичний аспект як частини тюркського світу, подієва насиченість історії складного і суперечливого становлення азербайджанської державності та азербайджанського етносу, ідеологія азербайджанства, статус незалежного регіонального лідера, реалістичне визначення свого місця в світовому ландшафті та геополітична ідентичність, соціально-конструктивна стратегія розвитку.The article explores the problem of the essential characteristics of Azerbaijani sociality. The study of sociality, its constructs and attributes is an important task of social philosophy. Due to this, it is reasonable and timely to understand the Azerbaijani social and its essential characteristics. Such scientific search is also relevant in the aspect of national and world changes, reformation of geopolitical structures and internal and external landmarks of Azerbaijan's development at the present stage. The approaches to understanding sociality are being clarified. It is emphasized that the most common is the understanding of sociality as: - qualities that create human communities, in contrast to animal communities; - supernatural reality that is absent in nature; - a symbolic form of perception and evaluation of social life, which determines the system of guidelines and the order of social interaction of subjects; - the general content of the joint being of a certain social community; - the institutional system of society and the functional characteristics of individuals included in it. According to the author, the essential features of the Azerbaijani sociality are its cultural and linguistic aspect as part of the Turkic world, the eventful saturation of the history of the complex and contradictory formation of the Azerbaijani statehood and the Azerbaijani ethnic group, the ideology of Azerbaijanism, the status of an independent regional leader, a realistic determination of its place in the global landscape and geopolitical identity , socially constructive development strategy.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
філософія, соціальність, Азербайджан, соціум, етнос, людина, сутність, світогляд, цінності, розвитокphilosophy, sociality, Azerbaijan, society, ethnos, person, essence, worldview, values, development
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Велієв Ф.Т.О.
Критична геополітика як нова парадигма геополітичних досліджень. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2019. Випуск 40. Том 2. C. 38-43.