Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2020-1-41-03

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Білоус В. О. | Viktoriia Bilousаспірантка кафедри філософії та політології
Національної Металургійної Академії України (НМетАУ) (м. Дніпро, Україна) | PhD-student of Philosophy and Political Science Department
of the National Metallurgical Academy of Ukraine, (NMetAU)
(Dnipro, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEАвтономія і залежність, розвиток чи руйнування? | Autonomy and dependence, development or destruction?
АНОТАЦІЯSUMMARY
В даній статті запропоновано дослідження деяких причинно-наслідкових зв’язків, що приводять сучасне суспільство до ренесансу гуманітаристики в науці та освіті. Автори розкривають нові тенденції розвитку наукового пізнання в сучасному світі, які логічно впливають і на зміни в системі освіти. Доводиться, що як наука, так і Сучасний світ, суспільство, особистість є неоднозначним, нестабільним, суперечливим і симбіотичним цілим. Одним із прикладів цього виступає потреба в автономії і залежності. Будучи антагоністами, в той же час вони однаковою мірою необхідні і провокують появу одна одної. Будучи вродженими, базовими потребами особистості, вони значною мірою впливають на її розвиток і прояви. Особистість, у свою чергу, будучи суб’єктом суспільства, впливає на його устрій, розвиток та трансформацію. Залежність чи автономія? У які періоди розвитку вплив цих феноменів превалює в трансформації особистості? Чи вороже суспільство по відношенню до людини, до її особистісних проявів? У перспективі, завдяки дослідженню цих феноменів, а саме трансформацій, їх взаємодії між собою, виявленню чинників, які впливають на зміни, та отриманим результатам є можливість подивитись на суспільство як на складну, відкриту і дуже недосконалу систему. Виявивши слабкі місця в цій системі, можливо навіть попередити формування негативних проявів особистості, суспільства, світу.Themodernworld, society, personalityareambiguous, unstable, contradictory and symbiotic whole. One example of this is the need for autonomy and dependence. Being antagonists, at the same time they are equally necessary and provoke the appearance of each other. Being innate and basic needs of the individual, they significantly affect its development and manifestations. Personality, in turn, as a subject of society affects its structure, development and transformation. The main factors that influence certain manifestations of the personality are modern value trends, age censorship and features of the society structure in which the personality forms and develops. In our time, autonomy and freedom are widely promoted, but at the same time team building and sociality are cultivated. In the pursuit of independence from people, the individual becomes the hostage to the Internet and artificial relationships, and this is not the most terrible addiction that humanity falls into today. If we consider autonomy as the age separation of a young person from his or her parents, there are also many questions and pitfalls in it. Because this process is influenced by additional factors, such as lack of experience, neurophysiological features, age psychological features, confusion and substitution of concepts. There are so few answers to a lot of questions. Is it dependence or autonomy? In what periods of development the influence of these phenomena does prevail in the transformation of personality? Does personality influence the transformation of society or does society shape the personality, or maybe, is it a mutually irreversible inextricable process at all? Is society hostile to a human, to his or her personal manifestations? In the future, thanks to the study of these phenomena, specifically transformations, their interaction with each other, identifying factors which influence the change, and obtained results, it is possible to look more broadly at society as a complex, open and extremely imperfect system. Having identified weaknesses in this system, it is even possible to prevent the formation of negative manifestations of the individual, society and the world.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
автономія, залежність, адикція, особистість, антагоністи, циклічність, баланс, прояви, потребиautonomy, dependence, addiction, personality, antagonist, recurrence, balance, manifestations, needs.
Завантажити повну версію статті
Download full version of the article
Для цитування | For citation:
Білоус В. О.
Автономія і залежність, розвиток чи руйнування? Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск 41. Том 1. C. 30-35.