Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2020-1-41-05

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Горбенко Віталій Сергійович | Vitalіy Gorbenkoаспірант кафедри соціології Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) | PhD-student, Sociology department, Zaporizhzhya National University (Zaporizhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEКонцепція Сталого Розвитку У Контексті Дослідження Світогляду Миротворення | Concept Of Sustainable Development In The Context Of The Study Of Worldwide Peacekeeping
АНОТАЦІЯSUMMARY
В статті здійснена спроба осмислення сутності концепції сталого розвитку в контексті формування світогляду миротворення як нової парадигми існування цивілізації. В ході дослідження розглядається ґенеза становлення концепції сталого розвитку. Розкривається як «передісторія» питання, так і сучасні підходи щодо його розуміння. Показано, що суспільство в умовах глобалізації світу та глобальних проблем, які накопичувались в процесі становлення й функціонування людської цивілізації, підійшло до розуміння необхідності концептуальної та методологічної розробки такої моделі суспільного буття, яка б гарантувала як безпеку суспільства в ході його економічної діяльності, так і необхідність збереження природного середовища. Крім того, дана модель повинна бути зорієнтована на вирішення таких нагальних проблем, як бідність, безграмотність, упередження збройних конфліктів і, тим самим, забезпечити гідні умови життя майбутнім поколінням. У роботі проаналізовані різні підходи щодо з’ясування сутності сталого розвитку, його складових, суб’єктів тощо, котрі відображають науковий і практичний смисл. Розкрито зміст еколого-системного, кластерного підходів, підходів «сильної» і «слабкої» сталості, корпоративної сталості та комплексного триєдиного підходу. Автором наголошується, що саме триєдиний підхід, який враховує економічну, екологічну і соціальну складові, найбільш повно відображає сутність сталого розвитку, при якому не руйнується його природна основа, тобто умови, створювані для комфортного існування людини, не тягнуть за собою деградацію природного середовища, а соціально-деструктивні процеси (соціальні конфлікти) не розвиваються до масштабів, які б загрожували суспільній безпеці. Сталий розвиток людства, будучи спрямованим на зростання добробуту людини, тим не менш вважає, що забезпечення добробуту не повинно шкодити природному середовищу, а тим більш, добробуту одних за рахунок інших.The article attempts to comprehend the essence of the concept of sustainable development in the context of the formation of the worldview of peacekeeping as a new paradigm for the existence of civilization. The study examines the genesis of the concept of sustainable development. It reveals both the "background" of the issue, and modern approaches to understanding it. It is shown that society in the context of globalization and the increasing pressure of global problems that accumulated in the process of formation and functioning of human civilization, came to understand the need for a conceptual and methodological development of such a model of social being that would guarantee both the safety of society in the course of its economic activity, and the need to preserve the natural environment. In addition, this model should be focused on solving such pressing problems as poverty, illiteracy, the prevention of armed conflict and, thereby, ensure decent living conditions for future generations. The paper analyzes various approaches to understanding the essence of sustainable development, its components, subjects of aktivity, etc., which reflect the scientific and practical meaning. The contents of the ecological-systemic, cluster approaches, approaches of "strong" and "weak" sustainability, corporate sustainability and an integrated triune approach are disclosed. The author notes that it is the triune approach that takes into account the economic, environmental and social components that most fully reflects the essence of sustainable development, in which its natural basis is not destroyed, that is, the conditions created for a person’s comfortable existence do not entail environmental degradation and socially destructive processes (social conflicts) do not develop to the extent that would threaten public safety. The model of sustainable development of mankind, while aimed at increasing human well-being, nevertheless believes that ensuring the well-being of people should not harm the environment, and even more so, to achieve the well-being of some at the expense of others.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
сталий розвиток, економічна сталість, екологічна сталість, соціальна сталість, моделі сталого розвитку, світоглядні засади сталого розвитку.sustainable development, economic sustainability, environmental sustainability, social sustainability, sustainable development models, ideological foundations of sustainable development.
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Горбенко В. С.
Концепція Сталого Розвитку У Контексті Дослідження Світогляду МиротворенняКультурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск 41. Том 1. C. 40-49.