Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2020-1-41-07

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Гроссу Наталія Валентинівна | Natalia Grossuаспірантка кафедри соціології Запорізького національного університету викладач Центру підготовки іноземних громадян Запорізького державного медичного університету (м. Запоріжжя, Україна) | PhD-Student of Sociology department, Zaporizhzhya National University, Lecturer of the Foreign citizens training center at Zaporizhzhia State Medical University (Zaporizhzhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEФеномен Інформаційної Комунікації Як Чинник Формування Освітнього Простору |The Phenomenon Of Information Communication As A Factor Of Educational Space Formation
АНОТАЦІЯSUMMARY
У статті розглядається вплив інформаційної комунікації на формування освітнього простору. В умовах сучасного світу засоби масової комунікації кардинально змінили можливості доступу до інформації, а тому виникла ілюзія, що результат навчання залежить лише від здобувача освіти. Аналіз змісту поняття «освітній простір» виявляє, що поза увагою науковців залишається особистість вчителя – основного суб’єкта, від діяльності якого залежить формування особистості учня, вихованця, студента, здобувача. В умовах поширення засобів інформаційної комунікації роль вчителя у навчанні та вихованні учнів не лише не зменшується, але й зростає, бо вчитель має визначальний вплив на формування особистості учня, студента. В сучасному світі засоби інформаційної комунікації перетворилися на один із визначальних чинників соціального управління, що спирається на використання засобів маніпуляції свідомістю людей. Водночас маніпуляція в освітньому процесі зумовлює вихолощення його змісту і перетворює на імітацію, що призводить до формування із школяра чи студента споживача інформації, а не критично мислячої особистості. Формування сучасного освітнього простору вимагає такої організації взаємодії педагога і здобувача освіти, в якій потенціал інформаційної комунікації буде забезпечувати розвиток особистості обох учасників освітнього процесу.The article considers the influence of information communication on the formation of educational space. In today's world, the media have dramatically changed access to information, and therefore the illusion has arisen that the outcome of training depends only on the learner. Analysis of the content of the concept of "educational space" reveals that scientists do not pay attention to the personality of the teacher the main subject, on whose activities depends the formation of the personality of the pupil, student, applicant. With the spread of information communication media, the role of the teacher in teaching and educating students not only does not decrease, but also increases, because the teacher has a decisive influence on the formation of the personality of the student. In the modern world, the means of information communication have become one of the determining factors of social management, based on the use of means of manipulating people's consciousness. At the same time, manipulation in the educational process causes the emptying of its content and turns it into imitation, which leads to the formation of a consumer of information from a schoolboy or a student, rather than a critical thinker. The formation of a modern educational space requires such an organization of interaction between teacher and student, in which the potential of information communication will ensure the development of the personality of both participants in the educational process.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
освітній простір, педагогічний простір, педагог, педагогічна діяльність, здобувач освіти, комунікація, інформаційна комунікація.educational space, pedagogical space, teacher, pedagogical activity, applicant, communication, information communication
Завантажити повну версію статті
Download full version of the article
Для цитування | For citation:
Гроссу Н. В.
Феномен Інформаційної Комунікації Як Чинник Формування Освітнього ПросторуКультурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск 41. Том 1. C. 58-64.