Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2020-1-41-09

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Єсіна Вероніка Павлівна | Veronika Yesinaаспірантка кафедри соціології, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна) | PhD-student of Sociology department, Zaporizhzhya National University (Zaporozhye, Ukraine)
Маловічко Олена Владиславівна | Elena Malovichkoдоцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) | PhD, Associate Professor Department of Social Philosophy and Public Administration, Zaporizhzhya National University (Zaporozhye, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEОсобливості Інклюзивного Освітнього Середовища В Загальноосвітніх Закладів Запорізької Області | Features Of The Inclusive Educational Environment Of Educational Institutions In The Zaporizhzhya Region
АНОТАЦІЯSUMMARY
Стаття присвячена вивченню інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами в єдиному загальноосвітньому просторі, що являє виступає механізмом ефективної соціалізації у суспільстві. На сьогоднішній день все гостріше постає проблема навчання дітей з обмеженими можливостями в умовах масових загальноосвітніх закладів. Більшість дітей з особливими потребами в Україні, перебуваючи вдома або в інтернаті, не отримує належної освіти, необхідних знань, умінь, навичок, які забезпечу вали б їм можливість нормальної адаптації до життя в суспільстві, здобуття певної професії, сприяли б саморозвитку, самореалізації, самовдосконаленню особистості в подальшому житті. Отже, такі діти виявляються непідготовленими до життя у звичайному для пересічної людини сенсі. Одним з оптимальних напрямів у вирішенні цієї проблеми виступає інклюзивне навчання, тобто спільне навчання та виховання дітей з обмеженнями здоров'я і тих, що не мають таких обмежень, за допомогою створення додаткових умов. Саме тому реалізація прав на освіту дітей з обмеженими можливостями здоров'я розглядається як одна з найважливіших завдань державної політики в галузі корекційної освіти. Отримання такими дітьми якісної загальної та професійної освіти є одним з основних і невід'ємних умов їх ефективної соціалізації, забезпечення повноцінної участі в житті суспільства, успішної самореалізації в різних видах професійної і соціальної діяльності.The article is dedicated to the study of inclusive education of children with special educational needs in a unified educational space, which is a mechanism of effective socialization in society. Nowadays, the problem of teaching children with disabilities in the context of mainstream educational institutions is increasingly acute. The majority of children with special needs in Ukraine do not receive the proper education, necessary knowledge and skills at home or boarding school, that would enable them to adapt to a normal life in society, gain a certain profession, contribute to self-development, self-fulfillment, self-improvement of their personality later in life. Consequently, these children come out to be unprepared for life in the ordinary sense. One of the best ways to solve this problem is inclusive education, that is, co-education and upbringing of children with health disabilities and those who do not have such limitations, by creating additional conditions. That is why realization of the rights for education of children with disabilities is considered as one of the most important tasks of the state policy in the field of correctional education. One of the basic and essential conditions for the children’s effective socialization, ensuring full participation in society, successful self-realization in various types of professional and social activities is their acquiring qualitative general and vocational education.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
державна соціальна політика, спеціальна освіта, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивне освітнє середовищеsocial policy, special education, inclusive education, children with special educational needs, socialization.
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Єсіна В. П., Маловічко О. В.
Особливості Інклюзивного Освітнього Середовища В Загальноосвітніх Закладів Запорізької ОбластіКультурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск 41. Том 1. C. 70-78.