Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2020-1-41-11

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Кривега Людмила Дмитрівна | Lyudmyla Kryvegaпрофесор, доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) | Рrofessor, Doctor of Philosophical Sciences, Рrofessor of Social Philosophy and Public Administration department, Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
Сухарева Катерина Володимирівна | Kateryna Sukharevaаssociate Professor of the Department of Business Administration and Management of Foreign Economic activity. Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine) | аssociate Professor of the Department of Business Administration and Management of Foreign Economic activity. Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEСвітовий Туризм: Філософія Змін | World Tourism: Philosophy Of Change
АНОТАЦІЯSUMMARY
В статті досліджується проблема змін у сучасному світовому туризмі. Зазначається, що туризм, відповідно до розвитку соціуму, змінюється за змістом та формою організації. Підкреслюється, що принципами змін сучасного туризму в 21 столітті є: – охоплення туризмом майже всіх країн планети, залучення в туристичну активність все більшого числа людей з різних верств суспільства; – зростання економічної ваги туристичного підприємництва у ВВП країн; – проникнення туризму в усі сфери життєдіяльності людини та суспільства; – вся поверхня планети стає дестинацією туристичної зацікавленості сучасної людини; – розкриття туристського потенціалу національних ресурсів та різноманітних регіонів; – вплив соціально-економічних та духовно-політичних чинників функціонування соціуму на світовий туризм у цілому та його складові і різновиди зокрема. Підкреслюється зв'язок розвитку соціуму та змін у туризмі, вплив на світові туристичні потоки усіх суспільних негараздів (епідемії, геополітичне переформатування, банкрутство туристичних фірм, природні та техногенні катастрофи). Дається прогноз щодо туристичних потоків в 2020 році.The article explores the problem of changes in modern world tourism. It is noted that tourism in accordance with the development of society changes in content and form of organization. It is emphasized that the principles of changes in modern tourism are: - coverage of tourism in almost all countries of the planet, attracting more and more people from different walks of life into the tourist activity; - growth of the economic weight of tourism entrepreneurship in the GDP of the countries of the world; - penetration of tourism in all spheres of human and social life; - the entire surface of the planet becomes a destination of tourist interest of modern man; - disclosure of tourist national resources and tourist potential of different regions of the planet; influence of socio-economic and spiritual-political factors of functioning of the society on world tourism in general and its components and varieties in particular. The connection between the development of society and changes in tourism, the impact on the world tourist flows of all social problems (epidemics, geopolitical reformatting, bankruptcy of tourist companies, natural and man-made disasters) are emphasized. The forecast for a significant decrease in tourist flows in 2020 is given.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
філософія, туризм, система світового туризму, соціум, турист, розвиток, криза.philosophy, tourism, world tourism system, society, tourist, development, crisis
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Кривега Л. Д., Сухарева К. В.
Світовий Туризм: Філософія ЗмінКультурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск 41. Том 1. C. 86-92.