Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2020-1-41-13

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Нікітенко Віталіна Олександрівна | Vitalina Nikitenkoкандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Інженерний інститут Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) | PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Organizations and Project Management, Engineering Institute of Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEКонцепція Сталого Розвитку Світу У Контексті Доповідей Римського Клубу: Соціально-Філософські Виміри | The Concept Of Sustainable World Development In The Context Of The Reports Of The Roman Club: Socio-Philosophical Dimension
АНОТАЦІЯSUMMARY
Актуальність теми в тому, що світ, у якому домінує людина, все ще може мати процвітаюче майбутнє для всіх. Для цього необхідно припинити деградацію нашої планети і чим довше ми будемо зволікати з відповідними діями, тим важче буде досягти необхідних результатів. Поточні тенденції в жодному разі не свідчать про сталість. Безперечне традиційне зростання призводить до масових зіткнень з природними межами планети. ООН одностайно ухвалила «Перетворення нашого світу: «Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року», розроблений для розв’язання цих проблем. Успішна реалізація 12 соціально-економічних цілей Порядку денного може поставити під загрозу виконання трьох цілей щодо захисту довкілля, а саме – стабілізацію клімату, відновлення океанів та зупинку вимирання біологічних видів. «заможнє майбутнє для всіх» вимагає, щоб економічне благополуччя було значною мірою відмежоване від руйнування природних ресурсів, особливо у сільському господарстві, а також від забруднення атмосфери. Мета дослідження – концептуалізація сталого розвитку світу в його еволюції від екополісів до біополісів, від «порожнього світу» до «повного світу». Завдання дослідження: показати розвиток агроекології як сталого напряму сільського господарства; продемонструвати на конкретних прикладах загальні напрями сталого сільського господарства і продовольства, які допомагають як фермерам, так і споживачам; розкрити еволюцію від екополісів до біополісів та надати їм характеристику. Результат дослідження. З’ясовано суть екологічного відбитку людства в моделі «World3» та екологічних можливостей. Сформовано концепцію екологічних можливостей планети для забезпечення сталого розвитку. Проаналізовано еволюцію від «порожнього світу» до «повного світу» та необхідність формування концепції нового Просвітництва 2.0, яка б відповідала умовам «повного світу» та сталого розвитку, що базуються на принципах балансу між людством та природою, короткостроковою та довгостроковою перспективами, а також між суспільними та особистими інтересами. Виявлено напрями удосконалення політики сталого сільського господарства у світі, що розвивається. Для цього треба переглянути світогляд, зазирати далеко наперед, краще адаптуватись та розумніше планувати – іншого виходу немає. Виявити взаємозв’язки, закономірності, визначальні тренди, змоделювати сценарії розвитку подій цілком можливо, щоб досягти сталого розвиткуThe relevance of the topic is that a man dominated world can still have a prosperous future for everybody. This fact requires stopping the degradation of our planet, and the longer we procrastinate, the harder it will be to achieve the desired results. Current trends are by no means indicative of sustainability. Undoubted traditional growth leads to massive clashes with the natural boundaries of the planet. The United Nations has unanimously approved the Transformation of Our World: A Sustainable Development Agenda 2030, designed to address these challenges. Successful implementation of the 12 socio-economic goals of the Agenda may jeopardize the fulfillment of three goals of environmental protection, namely - stabilization of the climate, restoration of the oceans and stopping the extinction of biological species. A "prosperous future for everybody" requires that economic prosperity be largely separated from the destruction of natural resources, especially in agriculture, as well as from air pollution. The purpose of the study is to conceptualize the sustainable development of the world in its evolution from ecopolises to biopolises, from the "empty world" to the "full world". Objectives of the study: to show the development of agroecology as a sustainable direction of agriculture; demonstrate by specific examples the general directions of sustainable agriculture and food that help both farmers and consumers; to reveal the evolution from ecopolises to biopolises and to give them a characteristic. The result of the study. The essence of the ecological imprint of mankind in the model "World3" and ecological opportunities are clarified. The concept of ecological possibilities of the planet for ensuring sustainable development has been formed. The evolution from "empty world" to "full world" and the need to form the concept of a new Enlightenment 2.0, which would meet the conditions of "full world" and sustainable development, based on the principles of balance between humanity and nature, short-term and long-term perspectives, and public and personal interests. The directions of improvement of the policy of sustainable agriculture in the developing world are revealed. To do this, one needs to review the worldview, identify relationships, patterns, trends, simulate scenarios to achieve sustainable development.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
стале сільське господарство, сталий розвиток, екополіс, біополіс, екологічний відбиток людства, екологічні можливості планети, «порожній світ», «повний світ», Просвітництво 2.0sustainable agriculture, sustainable development, ecopolis, biopolis, ecological imprint of mankind, ecological possibilities of the planet, "empty world", "full world", Enlightenment 2.0
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Нікітенко В. О.
Концепція Сталого Розвитку Світу У Контексті Доповідей Римського Клубу: Соціально-Філософські Виміри Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск 41. Том 1. C. 103-111.