Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2020-1-41-14

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Олексенко Роман Іванович | Roman Oleksenkoдоктор філософських наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь, Запорізька область, Україна) | Dr. Sc. in Philosophy, Professor, Professor of the Department of Social and Human Sciences, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University (Melitopol, Zaporizhzhia Oblast, Ukraine)
Афанасьєва Людмила | Liudmyla Afanasievaкандидат философских наук, доцент,
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
(г. Мелитополь, Запорожская область, Украина)
| PhD in Philosophy, Associate Professor, Head of Sociology Department,
Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University
(Zaporozhye region, Melitopol, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEПартисипативна Модель Демократії В Контексті Картування Громад Міського Соціокультурного Простору | Participative Model Of Democracy In The Context Of Calculation Of City Socio-Cultural Space
АНОТАЦІЯSUMMARY
Метою даного дослідження є здійснення комплексного аналізу інструментів картування громад як дієвого засобу виявлення потенціалу громади, спільного з органами місцевого самоврядування вироблення стратегії його розвитку в контексті модернізаційного оновлення соціально-культурного простору українського міста на демократичних засадах. Методологія дослідження: для реалізації поставлених завдань були застосовані такі загальнонаукові та емпіричні методи, як: аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення, а також анкетування, фокус-групове дослідження та метод «World café». Для аналізу розробок і втілення проектів картування громад сучасного міста нами задіяний аксіологічний, партисипативний і діяльнісний підходи. Розроблено власний дослідницький та картографічний інструментарій проекту «Картування громад як інструмент для впровадження політики «Місто, що навчається». Науковою новизною дослідження є міждисциплінарний корелятивно-інтегративний підхід до вивчення проблеми картування, модернізації та сталого соціокультурного розвитку сучасного українського міста, що поєднує культурологічний, філософський та соціологічний принципи аналізу й полягає у спробі культуролого-аналітичного комплексного дослідження шляхів організації співпраці міської громади з органами місцевого самоврядування. Висновки. В цілому, узагальнюючи використання методу картування громад як дієвого механізму партисипативної демократії, слід вважати, що практики партисипативного управління в широкому сенсі, дозволяють учасникам процесу бути не тільки поінформованими, залученими, а й сприяти досягненню консенсусу і легітимності інституційних рішень для їх впровадження. Таким чином, головним є процес більшого залучення населения в формі делиберації для публичного обговорення загальних проблем та легітимація інституціональных рішень для їх впровадження. Результатом партисипативного управління в реалізації публічної політики є побудова відкритої системи управління, шляхом зміщення парадигм: від управління за допомогою знеособлених інститутів і чиновників, до колективного публічного управління.The purpose of this study is to carry out a comprehensive analysis of community mapping tools as an effective means of identifying community potential, in co-operation with local governments to develop a strategy for its development in the context of modernizing the socio-cultural space of the Ukrainian city on a democratic basis. Methodology of research: The following general scientific and empirical methods such as: analysis, synthesis, comparison, systematization, generalization, as well as questionnaires, focus group research and the "World café" method were used for realization of the set tasks. To analyze the development and implementation of mapping projects of communities of the modern city, we have involved axiological, participatory and activity approaches. Own research and cartographic toolkit of the project "Mapping communities as a tool for implementation of the policy" The studying city "is developed. The scientific novelty of the research is interdisciplinary correlative-integrative approach to the study of the problem of mapping, modernization and sustainable socio-cultural development of the modern Ukrainian city, combining the cultural, philosophical and sociological principles of analysis and consists in an attempt of a culturally-analytical comprehensive study of ways of organizing the cooperation of the city community with local self-government bodies. Conclusions. In general, by summarizing the use of the method of mapping communities as an effective mechanism of participatory democracy, it should be assumed that the practices of participatory governance in the broadest sense allow participants in the process not only to be informed, but also to promote consensus and legitimacy of institutional solutions for their implementation. Thus, the main thing is the process of greater involvement of the population in the form of delibrations for the public discussion of general problems and the legitimization of institutional decisions for their implementation. The result of participative management in the implementation of public policy is the construction of an open system of governance, by shifting paradigms: from management through impersonal institutions and officials, to collective public administration.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
демократія, суспільство, політична культура, свобода, громада.democracy, society, political culture, freedom, community.
Завантажити повну версію статті
Download full version of the article
Для цитування | For citation:
Олексенко Р. І., Афанасьєва Л. В.
Партисипативна Модель Демократії В Контексті Картування Громад Міського Соціокультурного Простору Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск 41. Том 1. C. 112-117.