Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2020-1-41-15

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Павленко Іва Олександрівна | Iva Pavlenkoкандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна) | PhD, Associate Professor оf Sociology Department, Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
Сорокіна Катерина Михайлівна | Kateryna Sorokinaаспірантка кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, Україна)
| PhD-student of Sociology Department, Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEКласифікація Суб’єктів Війни Та Миру За Рівнем Суб’єктної Діяльності | Classification Of War And Peace Actors According To The Level Of Subjective Activity
АНОТАЦІЯSUMMARY
Стаття присвячена класифікації соціальних суб’єктів в умовах миру або війни, а саме: белуфіли, світогляд яких спрямований на воєнні дії, вони переживають жагу до деструкції, руйнування соціального світу, протиборства, дезорганізації суспільного життя; белуфоби, світогляд яких формується страхом воєнних дій в агресивному ставленні до деструкції, руйнування соціального світу; пацефіли, світогляд яких спрямований на мирні дії, і які сповідують гуманне ставлення до всього живого та людства у суспільній діяльності; пацефоби, світогляд яких формується страхом мирних дій та заперечує мирну ситуацію соціального світу. Суб’єкти соціального світу виражають власну прихильність та погляди щодо війни або миру, таким чином відбувається їх світоглядна ідентифікація та самоідентифікація. У розвитку соціального світу відбувається взаємний перехід ідентичностей, взаємоідентифікація. Ідентитетами суб’єктів соціального світу є заперечення або ствердження суб’єктом процесів миру або війни. Визначено, що ключовими факторами, які впливають на суб’єктів соціального світу є екологічні, економічні, соціальні, політичні, духовно-культурні та воєнно-технічні, а також процеси управління та самоорганізації в країні. Через те, що проблеми, які виникають у сферах життєдіяльності суспільства, зумовлені дисбалансом управління та самоорганізації в країні або абсолютизацією одного із процесів. Не ключові фактори виражаються у суб’єктивному сприйнятті окремої людини загальної ситуації в соціальному світі. Її психологічний стан, сімейні конфлікти, внутрішні розбіжності особистості або деяких організацій на мікрорівні суб’єктів впливають на відношення до світу, але не гарантують всеохоплюючого характеру формування белуфілів, белуфобів, пацефілів і пацефобів. Необхідна об’єктивність у поглядах щодо стану соціального світу задля його перетворення. Негативна, незадовільна ситуація у сферах життєдіяльності суспільства формує белуфілів та пацефобів. І навпаки, якщо ситуація в соціальному світі є сприятливою для життя суспільства і влаштовує все або більшу частину населення – формуються пацефіли та белуфоби.The article is devoted to classification of social actors in peace and war context, namely: beluphiles, whose worldview is directed to military action, they are experiencing a thirst for destruction, demolition of social world, confrontation, disruption of social life; beluphobes whose worldview is formed by the fear of military operations, in hostile attitude toward destruction, demolition of the social world; pacephiles whose worldview aims at peaceful action and practicing humane treatment of humanity in social activities; pacephobes whose worldview is formed by the fear of peaceful actions, deny a peaceful situation in the social world. In the social world development there is a mutual transition of identities, mutual identification. Identifications of the social world actors are their denial or confirmation of the peace or war processes. It is defined that the key factors that affect the social world actors are environmental, economic, social, political, spiritual, cultural and military-technical, as well as the processes of management and self-organization in the country. Not key factors are expressed in individual’s subjective perception of the general situation in the social world.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
суб’єкт, соціальне життя, мир, війна, діяльність.actor, social life, peace, war, activity.
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Павленко І. О., Сорокіна К. М.
Класифікація Суб’єктів Війни Та Миру За Рівнем Суб’єктної Діяльності Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск 41. Том 1. C. 118-124